Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30

Upravni odjel za poslove gradonačelnika

Upravni odjel za poslove gradonačelnika

Upravni odjel za poslove gradonačelnika obavlja stručne, organizacijske i administrativne poslove vezane za rad gradonačelnika kao izvršnog čelnika, poslove pripreme općih i pojedinačnih akata iz djelokruga gradonačelnika kada priprema takvih akata nije u nadležnosti drugih upravnih odjela, organizira i provodi poslove informatizacije i upravljanja resursima,  priprema stručne podloge za organizaciju informatičkog sustava i njegov razvitak, izrada aplikativnih programa, provodi se zaštita informatičkog sustava i zaštita osobnih podataka, skrbi se o ostvarivanju javnosti rada gradske uprave i o dostupnosti informacija građanima i zainteresiranoj javnosti.

U odjelu se organiziraju i pripremaju sjednice kolegija gradonačelnika, primaju pritužbe i predstavke građana na rad gradskih tijela i skrbi o pravovremenom postupanju i njihovom rješavanju, obavljaju se poslovi koordinacije, usklađivanja i unapređivanja  komunikacije gradonačelnika s pročelnicima upravnih odjela.