Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30

Prostorni planovi

Prostorni planovi

Za pregledavanje prostornih planova potrebno je skinuti AutoCad DWF preglednik. 

Preglednik možete skinuti sa stranica:

http://usa.autodesk.com/design-review/


GUP Grada Vinkovaca, provedbene odredbe, Službeni glasnik Grada Vinkovaca broj 06/2006.
 
GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA VINKOVACA
      
Korištenje i namjena površina
Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti
Infrastrukturni sustavi i mreže - promet
Infrastrukturni sustavi i mreže - pošta i telekomunikacije
Infrastrukturni sustavi i mreže - energetski sustav - plinoopskrba
Infrastrukturni sustavi i mreže - energetski sustav - elektroenergetika
Infrastrukturni sustavi i mreže - vodnogospodarski sustav - vodoopskrba
Infrastrukturni sustavi i mreže - vodnogospodarski sustav - odvodnja
Uvjeti korištenja i zaštite prostora - uvjeti korištenja
Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
Uvjeti korištenja i zaštite prostora - oblici korištenja i način gradnje - oblici korištenja
Uvjeti korištenja i zaštite prostora - oblici korištenja i način gradnje - način gradnje
Odredbe za provođenje GUP-a
Generalni urbanistički plan Grada Vinkovaca - tekstPROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA VINKOVACA

Korištenje i namjena površina

Infrastrukturni sustavi - prometni sustav - kopneni,vodeni i zračni
Infrastrukturni sustavi - prometni sustav - pošta i telekomunikacije
Infrastrukturni sustavi - energetski sustav - elektroenergetika
Infrastrukturni sustavi - energetski sustav - proizvodnja i cijevni transport nafte i plina
Infrastrukturni sustavi - vodnogospodarski sustav - vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda
Infrastrukturni sustavi - vodnogospodarski sustav - uređenje voda i vodotoka
Uvjeti korištenja i zaštite prostora - uvjeti korištenja - područja posebnih uvjeta korištenja
Uvjeti korištenja i zaštite prostora - uvjeti korištenja - područja posebnih ograničenja u korištenju
Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - zaštita posebnih vrijednosti i obilježja
Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite


Građevinska područja - gradsko naselje stalnog stanovanja
Građevinska područja - građevinsko naselje stalnog stanovanja Vinkovci
Građevinska područja - naselje stalnog stanovanja Mirkovci
Građevinska područja - naselje povremenog stanovanja Borinci
Građevinska područja - naselje povremenog stanovanja Zalužje
Građevinska područja - naselje povremenog stanovanja Trbušanci
Građevinska područja - gospodarska zona Borinci
Građevinska područja - gospodarska zona - Luka i gospodarska zona u luci Vinkovci
Građevinska područja - sportsko rekreacijska zona uz planirani Višenamjenski kanal Dunav Sava
Građevinska područja - sportsko rekreacijska zona Sopot
Građevinska područja - sportsko rekreacijska zona Trbušanci
Građevinska područja - gospodarska zona Žankovac
Građevinska područja - gospodarska zona Gubac


URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SOPOT U VINKOVCIMA

Korištenje i namjena površina
Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - promet
Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - telekomunikacije
Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - energetski sustav
Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - vodnogospodarski sustav
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Načini uvjeta gradnje
Urbanistički plan uređenja Sopot u Vinkovcima


URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA TRBUŠANCI U VINKOVCIMA

Korištenje i namjena površina
Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - promet
Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - telekomunikacije
Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - energetski sustav
Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - vodnogospodarski sustav
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Načini uvjeta gradnje
Urbanistički plan uređenja Trbušanci u Vinkovcima

Gradska slika zdravlja i gradski plan za zdravlje Grada Vinkovaca
Ekološka studija rijeke Bosut na području Grada Vinkovaca

Studija izbora lokacije za hipodrom, golf i zabavni park u skladu s uvjetima prostornog plana uređenja Grada Vinkovaca
Studija turističkih potencijala
Tps pregledna karta