Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Legalizacija nezakonito izgrađenim zgradama

Legalizacija nezakonito izgrađenim zgradama

Legalizacija nezakonito izgrađenim zgradama

Izlaskom novog zakona za legal­izaciju objekata 86/12 pos­tu­pak i redosljed rad­nji se dijelom promi­je­nio, pa pred­stavl­jamo put u što kraćim crtama:

           1.U prvom koraku, ovisno o kat­e­goriji objekta (zgrade) koji se legalizira, potrebno je kon­tak­ti­rati odgo­vara­jući ured: ovlaštenog arhitekta, ovl. geo­deta ili inž. građevine (ili ured koji pokriva sve nave­dene struke).
 Prema ukup­noj brutto površini kat­e­gorije su: Iznad 400m2, do 400m2, do 100m2 i pomoćni objekti do 50m2.  Svakako je poželjno je da ured ima iskustva u legal­izaciji ili da je min­i­malno upoz­nat sa odred­bama Zakona jer pos­tu­pak legal­izacije nije puko crtanje pos­to­jećeg stanja.

           2.Nakon anal­ize mogućnosti, pri­h­vaćanja ponude i pro­ce­dure sljedi: Izlazak na teren i izm­jera, te izrada doku­mentacije: arhitek­tonske snimke, geo­detske snimke te izjava sta­tičara (za iznad 400m2).

           3.Kada je izrađena tehnička doku­mentacija predaje se zaht­jev za izda­vanje Rješenja o izve­de­nom stanju u Odjel za gra­diteljstvo lokalne ili region­alne samouprave (nadležno upravno tijelo prema defini­ciji zakona). Pri­likom predaje zaht­jeva za izda­vanje Rješenja o izve­de­nom stanju, osim što je potrebno priložiti  tehničku doku­mentaciju, plaća se i upravna pris­to­jba (cca 70kn).

           4.Nadležni ref­er­ent  nakon što pre­gleda pro­jekte, izvrši oče­vid i prov­jeru na terenu te ustanovi da objekt odgo­vara uvje­tima za legal­izaciju u skladu sa pos­to­jećim zakonom, šalje pro­jekte za obračun  Naknade za legal­izaciju, a naknadno i za obračun komu­nalnog i vodnog doprinosa.

           5.Plaćanje  Naknade za legal­izaciju ili min­i­malno prve rate

           6.Dobi­janje Rješenja o izve­de­nom stanju čiji je sas­tavni dio tehnička doku­mentacija izrađena u pos­tupku legalizacije
 
Važne napomene:

           -Komu­nalni i vodni dopri­nos plaćaju se nakon dobi­janja Rješenja o izve­de­nom stanju. Obročno plaćanje je moguće uz poček od god­inu dana.
          
           -Rok za pod­nošenje zaht­jeva 30.lipnja 2013, odnosno 31.12.2012 za objekte sa Rješen­jem za rušenje

           -Legal­izaci­jom objekta se ne rješavaju imovin­sko pravni odnosi već samo legal­nost objekta (kao da je rađen po dozvoli)

           -Za legal­izaciju nado­grad­nje radi se nova doku­mentacija za cijeli objekt gdje se prikazuje raz­lika između legalnog dijela i nado­građenog dijela bez dozv­ole. Dopri­nosi i naknada prema državi i lokalnoj samoupravi se naknadno plaćaju samo za nado­građeni dio

           -Kod defini­ranja kat­e­gorije objekta računa se osnovni dio i nadogradnja


!!! NOVO !!!

Zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu