Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30

Odjel gradske uprave za financije

Odjel gradske uprave za financije

 

 

ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE

 

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA VINKOVACA ZA 2013. GODINU

Gradsko vijeće Grada Vinkovaca na 40. sjednici održanoj dana  20. prosinca 2012. godine usvojilo je proračun za 2013. godinu


više

 

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRORAČUNA GRADA VINKOVACA ZA 2013. GODINU

Gradsko vijeće Grada Vinkovaca na 3. sjednici održanoj dana  9. srpnja 2013. godine usvojilo je odluku o izmjenama i dopunama odluke o Proračuna Grada Vinkovaca za 2013. godinu


više


 

ODLUKA O POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU PRORAČUNA GRADA VINKOVACA ZA 2013. GODINU

Gradsko vijeće Grada Vinkovaca na 5. sjednici održanoj dana  29. listopada 2013. godine usvojilo je odluku o polugodišnjem izvještaju Proračuna Grada Vinkovaca za 2013. godinu


više


GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VINKOVACA ZA 2012. GODINU

Gradsko vijeće Grada Vinkovaca na 3. sjednici održanoj dana  9. srpnja 2013. godine usvojilo je godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Vinkovaca za 2013. godinu


više


ODLUKA O GRADSKIM POREZIMA I PRIREZU POREZA NA DOHODAK GRADA VINKOVACA


Gradsko vijeće Grada Vinkovaca na svojoj 36. sjednici održanoj 2. prosinca 2008. god., temeljem članka 30. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« br. 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02.,147/03. i 132/06.), članka 26. i 59. Statuta Grada Vinkovaca (»Službeni glasnik« Grada Vinkovaca br. 2/06.) i članka 33. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca (»Službeni glasnik« Grada Vinkovaca br. 3/06.) donijelo je ODLUKU O GRADSKIM POREZIMA I PRIREZU POREZA NA DOHODAK

više