Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30

Odluka o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vinkovaca

Odluka o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vinkovaca

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 372-03/08-01/15

URBROJ: 2188/01-01-09-5

Vinkovci, 12. veljače 2009. god.

 

 

Temeljem Zaključka Gradskog vijeća Grada Vinkovaca, Klasa: 372-03/08-01/15, Ur. broj: 2188/01-01-09-4, od 12. veljače 2009. god., objavljuje se Pročišćeni tekst Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vinkovaca.

            Pročišćeni tekst Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vinkovaca  obuhvaća tekst Odluke objavljen u «Službenom glasniku» Grada Vinkovaca br. 7/99., te Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vinkovaca, objavljenu u «Službenom glasniku» Grada Vinkovaca br. ___ u kojoj je naznačeno vrijeme njena stupanja na snagu.

 

 

O D L U K A

o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vinkovaca

- pročišćeni tekst -

 

 

I.                   UVODNE ODREDBE

 

Članak 1.

            Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i postupak davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vinkovaca, određuju tijela za provođenje natječaja, te način sklapanja i prestanak ugovora o zakupu poslovnog prostora.

 

Članak 2.

            Poslovnim prostorom u vlasništvu Grada Vinkovaca (nastavno: poslovni prostor) upravlja nadležno tijelo Grada Vinkovaca.

            Stručne poslove utvrđene ovom Odlukom obavlja upravni odjel nadležan za gradsku imovinu.

 

 

II.  UVJETI I POSTUPAK DAVANJA POSLOVNOG PROSTORA U ZAKUP

 

Članak 3.

            Poslovni prostor daje se u zakup putem javnog natječaja.

            Poslovni prostor daje se u zakup na neodređeno vrijeme.

            Nadležno tijelo Grada Vinkovaca može odlučiti da se poslovni prostor da u zakup na određeno vrijeme.

            Poslovni prostor ne može se dati u podzakup, ortakluk ili drugi oblik poslovno-tehničke suradnje, osim ako to ne odobri nadležno tijelo Grada Vinkovaca.

            Poslovni prostor daje se u zakup za namjenu koju određuje nadležno tijelo Grada Vinkovaca.

            Početna cijena zakupa poslovnog prostora ovisi o zoni, namjeni i površini, a određuje se posebnim aktom nadležnog tijela Grada Vinkovaca.

            Nadležno tijelo Grada Vinkovaca može posebno odlučiti, neovisno o zoni u kojoj se poslovni prostor nalazi, o povoljnijoj početnoj cijeni za deficitarna zanimanja kao što su stari zanati, u svrhu njihovog očuvanja.

 

Članak 4.

            Javni natječaj se provodi na temelju odluke nadležnog tijela Grada Vinkovaca o raspisivanju natječaja.

             Nadležno tijelo Grada Vinkovaca može propisati i dodatne uvjete prilikom raspisivanja natječaja ako ocijeni da bi to bilo povoljnije i u interesu probitaka Grada Vinkovaca.

            Natječaj provodi i utvrđuje najpovoljnije ponuditelje Povjerenstvo za davanje u zakup i prodaju gradskih nekretnina (nastavno: Povjerenstvo), koje imenuje nadležno tijelo Grada Vinkovaca.

            Povjerenstvo se imenuje na razdoblje od četiri godine.

            Nadležno tijelo Grada Vinkovaca donosi odluku o najpovoljnijem ponuditelju, na prijedlog Povjerenstva.

            Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je ponudio najviši iznos zakupnine, osim izuzetaka iz Zakona i ove Odluke.

            Ponuditelj koji uz ispunjenje uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos, a ima nepodmirene obveze prema Gradu Vinkovcima, neće se utvrditi kao najpovoljniji ponuditelj.

            Povjerenstvo ima pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, te pravo predložiti nadležnom tijelu Grada Vinkovaca poništenje cijelog ili dijela natječaja bez obrazloženja, u kojem slučaju Grad ne odgovara za eventualnu štetu ponuditelja.

 

Članak 5.

            Zakup poslovnog prostora zasniva se na temelju ugovora u pisanoj formi.

            Nadležno tijelo Grada Vinkovaca može odobriti stupanje u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika slijedećim osobama:

- supružniku ili djeci (zakupnikovim usvojenicima i pastorcima), ako zakupnik umre ili ode u mirovinu, te zasnuje radni odnos kod drugog pravnog subjekta, pod uvjetom da nastave obrt iste ugovorene djelatnosti,

- pravnoj osobi nastaloj promjenom pravnog položaja dosadašnjeg zakupnika, ako su zakupnik, bračni drug ili djeca zakupnika jedini osnivači, pod uvjetom da dostave dokaz o pravnom sljedništvu i nastave obavljati ugovorenu djelatnost.

JAVNI NATJEČAJ

Članak 6.

            Javni natječaj raspisuje nadležno tijelo Grada Vinkovaca, a objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Vinkovaca, u lokalnom ili dnevnom tisku.

            Javni natječaj se provodi pismenim putem sustavom zatvorenih ponuda.

            Iznimno se javni natječaj može provesti usmenim nadmetanjem kada takvu odluku donese nadležno tijelo Grada Vinkovaca.

            Javni natječaj će se provesti i ako postoji samo jedna ponuda.

Članak 7.

            Oglas o javnom natječaju obvezatno sadrži:

-          podatke o poslovnom prostoru (adresa, katastarska čestica, podaci iz zemljišne knjige, namjena, opis poslovnog prostora),

-          početni iznos zakupnine,

-          vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup,

-          rok sklapanja ugovora o zakupu,

-          dokumentaciju koja se mora priložiti uz ponudu,

-          rok i način podnošenja ponude,

-          odredbe o jamčevini,

-          naznaku vremena uvida u poslovni prostor,

-          adresu i kontakt telefon,

-          odredbe o posebnim uvjetima (o pravu prvenstva na sklapanje ugovora, o izvršenim ranijim ulaganjima i drugim posebnim uvjetima glede korištenja prostora).

 

Članak 8.

            Rok za podnošenje ponuda za natječaj ne može biti kraći od 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

 

  1. JAVNI PISMENI NATJEČAJ

 

Članak 9.

            Javni pismeni natječaj provodi se na temelju pisanih ponuda, predanih putem pošte ili osobno, u zapečaćenom omotu s upozorenjem “ZA NATJEČAJ – NE OTVARAJ”.

            Natjecatelj u pisanoj ponudi navodi ime i prezime, s osnovnim identifikacijskim brojem građana i adresom, ako je fizička osoba, a pravna osoba i udruga građana naziv i sjedište s osnovnim identifikacijskim brojem pravne osobe, ime zakonskog zastupnika odnosno punomoćnika, broj žiro-računa radi eventualnog povrata jamčevine.

            Ako se radi o zajedničkoj ponudi više natjecatelja tada to mora biti naznačeno, uz navođenje podataka iz prethodnog stavka za sve ponuditelje.

            Istovremeno se može staviti ponuda za više poslovnih prostora, s tim da je za svaki poslovni prostor potrebno dostaviti odvojenu ponudu u posebnoj omotnici i uplatiti jamčevinu pojedinačno za svaku lokaciju.

 

Članak 10.

            Za sudjelovanje u natječaju potrebno je uplatiti jamčevinu.

            Jamčevina je iznos početne cijene zakupa.

            Nadležno tijelo Grada Vinkovaca može odrediti i drugačiji iznos i način plaćanja jamčevine ako ocijeni da bi to bilo povoljnije u konkretnoj situaciji.

            Jamčevina se uplaćuje na poseban račun označen u natječaju.

            Dokaz o uplati jamčevine prilaže se uz ponudu.

            Uplaćena jamčevina uračunava se u zakupninu, prilikom sklapanja ugovora o zakupu.

            Ako natjecatelj odustane od ponude ili se temeljem ove odluke smatra da je odustao, gubi pravo na povrat jamčevine.

            Natjecateljima koji na natječaju ne uspiju, jamčevina se vraća u roku 8 dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijem ponuditelju, bez prava na obračun kamata.

 

Članak 11.

            Smatra se da je najpovoljniji natjecatelj odustao od ponude ako u roku od 8 dana od dana primitka odluke o najpovoljnijem ponuditelju ne potpiše ugovor o zakupu.

Članak 12.

            Sudionici natječaja obvezni su uz pismenu ponudu dostaviti:

-          dokaz o uplaćenoj jamčevini,

-          potvrdu o stručnoj osposobljenosti – obrtnicu (za fizičke osobe),

-          dokaz o upisu u sudski ili drugi registar (za pravne osobe i udruge građana),

-          punomoć ako natjecatelji imaju punomoćnika, odnosno ispravu iz koje je razvidno tko je zakonski zastupnik pravne osobe.

Hrvatski vojni invalidi Domovinskog rata, članovi obitelji smrtno stradaloga, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja moraju dostaviti pravovaljanu ispravu o stupnju oštećenja odnosno pripadnosti, obitelji smrtno stradaloga, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, te dokaz da ne ostvaruje pravo na mirovinu.

Dragovoljci Domovinskog rata i ostali hrvatski branitelji moraju dostaviti pravovaljani dokaz o sudjelovanju u Domovinskom ratu.

 

 

 

Rad Povjerenstva

 

Članak 13.

Natječaj se provodi na javnoj sjednici Povjerenstva, u vrijeme i na mjestu označenom u oglasu o raspisivanju natječaja.

Ponude se mogu mijenjati ili se od ponude može odustati do početka rada Povjerenstva.

Prije otvaranja ponuda Povjerenstvo će utvrditi:

-          broj prispjelih ponuda,

-          konstatirati da se od tog momenta ponude više ne mogu predavati niti mijenjati.

Odmah po otvaranju svake omotnice predsjednik Povjerenstva čitanjem upoznaje nazočne sa sadržajem svake ponude.

Zakašnjele, nerazumljive ili ponude na drugi način protivne uvjetima natječaja Povjerenstvo odbacuje odnosno ne ulazi u njihovo razmatranje.

 

 

Članak 14.

Prilikom utvrđivanja redoslijeda najboljih ponuditelja Povjerenstvo osobito vodi računa o slijedećim okolnostima:

1)      da u natječaju sudjeluje dosadašnji zakupnik kao ponuditelj, ako je u prethodnom razdoblju ispunio sve obveze iz Ugovora o zakupu,

2)      da je ponuditelj član obitelji smrtno stradaloga,  zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja,

3)      da je ponuditelj hrvatski vojni invalid Domovinskog rata, bilo kao fizička osoba ili jedini vlasnik pravne osobe,

4)      da je ponuditelj dragovoljac Domovinskog rata,

5)      da je ponuditelj hrvatski branitelj koji je proveo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 12 mjeseci.

Osobe iz prethodnog stavka pod točkom 2., 3., 4. i 5. imaju prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora ako nisu korisnici mirovine ostvarene po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“Narodne novine” RH br. 174/04), pod uvjetima najviše ponude natječaja, te ako u natječaju ne sudjeluju osobe iz točke 1. prethodnog stavka.

 

 

 

Članak 15.

            Kada u natječaju sudjeluje dosadašnji zakupnik nadležno tijelo Grada Vinkovaca može odrediti da ima pravo prvenstva na sklapanje ugovora, ako zadovolji uvjete natječaja i prihvati najpovoljniju ponudu, te ako je u prethodnom razdoblju ispunio sve obveze iz ugovora. Pisano očitovanje o prihvaćanju najpovoljnije ponude dosadašnji zakupnik dužan je dostaviti u roku 8 dana od dana primitka odluke o najpovoljnijem ponuditelju, te u roku 8 dana od dana dostave očitovanja s Gradom Vinkovcima zaključiti ugovor. Ukoliko se ne očituje ili izjavi da ne prihvaća najpovoljniju ponudu, ugovor će se sklopiti s najpovoljnijim ponuditeljem u roku 8 dana od dana primitka obavijesti da je najpovoljniji ponuditelj.

            Dosadašnji zakupnik s kojim je sklopljen ugovor o zakupu nema pravo promijeniti namjenu poslovnog prostora određenu u natječaju, bez prethodne suglasnosti nadležnog tijela Grada Vinkovaca.

            Ako dosadašnji zakupnik postupi suprotno prethodnom stavku, ugovor o zakupu se raskida po sili zakona.

 

Članak 16.

            Prilikom utvrđivanja najpovoljnijeg ponuditelja u javnom natječaju, Povjerenstvo daje prednost ponuditeljima iz članka 14. točka 1., ako sudjeluju u natječaju.

            Kada u natječaju ne sudjeluje dosadašnji zakupnik ili ako ne prihvati uvjete natječaja Povjerenstvo će utvrditi redoslijed prava prvenstva pod uvjetima najpovoljnije ponude kako slijedi:

-          ponuditelj iz točke 2. članka 14.,

-          ponuditelj iz točke 3. članka 14.,

-          ponuditelj iz točke 4. članka 14.,

-          ponuditelj iz točke 5. članka 14.

Ako u natječaju istu visinu ponude za isti prostor osobe s jednakim pravom prvenstva iz točke 2. do 5. prednost ima osoba čiji je status sa dužim trajanjem.

Ako se pojave osobe čije je pravo istovremeno ostvareno, a ponude su iste visine, natječaj se ponavlja za taj poslovni prostor.

 

Članak 17.

Prilikom otvaranja ponuda i utvrđivanja najpovoljnijeg ponuditelja vodi se zapisnik kojeg potpisuju svi članovi povjerenstva i zapisničar.

Svaki natjecatelj ima pravo tražiti da se u zapisnik unese njegova primjedba na rad Povjerenstva.

 

Članak 18.

Nadležno tijelo Grada Vinkovaca donosi odluku o najpovoljnijem ponuditelju na temelju utvrđenog prijedloga Povjerenstva i ista se dostavlja svim natjecateljima.

Ponuditelji mogu izvršiti uvid u zapisnik Povjerenstva te staviti prigovor na zapisnik Povjerenstva i odluku nadležnog tijela Grada Vinkovaca u roku 8 dana od dana primitka odluke o najpovoljnijem ponuditelju.

Odluka nadležnog tijela po prigovoru dostavlja se svim natjecateljima koji su se natjecali za konkretni poslovni prostor.

 

Članak 19.

            Najpovoljniji ponuditelji i Grad Vinkovci sklapaju ugovor o zakupu poslovnog prostora u roku 8 dana od dana primitka odluke nadležnog tijela Grada Vinkovaca.

            Ako najpovoljniji ponuditelj u roku iz prethodnog stavka ne potpiše ugovor, smatra se da je odustao od ponude, jamčevina mu propada a natječaj se mora ponoviti.

 

2. JAVNI USMENI NATJEČAJ

Članak 20.

            Javni usmeni natječaj je postupak u kojem se natjecatelji usmeno nadmeću o visini zakupnine.

            Usmeni natječaj provodi Povjerenstvo iz članka 4. ove Odluke, uz prethodno objavljivanje oglasa o raspisivanju javnog usmenog natječaja.

            Na usmeni natječaj primjenjuju se na odgovarajući način odredbe ove Odluke o javnom pismenom natječaju.

Članak 21.

            Natjecatelj je dužan usmeno se prijaviti Povjerenstvu da ima namjeru sudjelovati u usmenom nadmetanju.

            Prilikom prijave natjecatelj je dužan predati Povjerenstvu upravnu pristojbu i dokaz o uplati jamčevine te dati osobne podatke, odnosno podatke o pravnoj osobi koju predstavlja i ovlast da je predstavlja, s adresom prebivališta odnosno sjedišta pravne osobe i priopćiti za koji poslovni prostor se natječe.

 

Članak 22.

            Usmeno nadmetanje započinje tako što Povjerenstvo priopćuje broj prijavljenih natjecatelja i minimalni iznos povećanja ponude na način da on okvirno iznosi 10% od početnog iznosa zakupnine, a što se odnosi i na svako slijedeće povećanje.

            Redoslijedom iz oglasa o raspisivanju usmenog natječaja Povjerenstvo će započeti čitanje svakog poslovnog prostora i početnog iznosa zakupnine. Kada se postigne najveći iznos prelazi se na naredni poslovni prostor.

            Usmeni natječaj teče dokle god ima većih ponuda.

            Prije utvrđivanja isklične cijene, povjerenstvo mora kod zadnje najviše ponude tri puta natjecateljima priopćiti najviši ponuđeni iznos, sačekati ne više od dvije minute i potvrditi najviši iznos.

            Po obavljenom izvikivanju najviših iznosa za sve poslovne prostore iz natječaja, Povjerenstvo utvrđuje najpovoljnijeg ponuditelja čitanjem imena odnosno naziva pravne osobe i najvišeg postignutog iznosa za pojedini poslovni prostor, te utvrđeni prijedlog dostavlja nadležnom tijelu Grada Vinkovaca.

 

III.             ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

 

Članak 23.

            S najpovoljnijim ponuditeljem sklapa se ugovor o zakupu poslovnog prostora, kojeg u ime Grada potpisuje gradonačelnik.

            Ugovor o zakupu mora osobito sadržavati:

-          naznaku ugovornih strana,

-          podatke o poslovnom prostoru (čestica, ulica, zgrada, stanje poslovnog prostora, površina),

-          djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru,

-          visinu zakupnine i rok plaćanja,

-          odredbe o korištenju zajedničkih uređaja i prostorija,

-          rok predaje poslovnog prostora,

-          vrijeme na koje je ugovor sklopljen,

-          naknadu i rokove plaćanja,

-          odredbe o prestanku ugovora, posebno o otkazu i otkaznim rokovima,

-          odredbe da zakupnik ne može vršiti preinake poslovnog prostora bez prethodne pismene suglasnosti zakupodavca,

-          odredbu o zabrani davanja poslovnog prostora u podzakup, ortakluk i slično,

-          mjesto i nadnevak sklapanja ugovora i potpis ugovornih strana.

Članak 24.

            Prilikom predaje poslovnog prostora mora se sačiniti primopredajni zapisnik, te utvrditi stanje poslovnog prostora, radove koje bi trebalo izvesti i drugo.

            Primopredajni zapisnik je sastavni dio ugovora o zakupu.

 

 

IV.  PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA I PRESTANAK UGOVORA O ZAKUPU

 

Članak 25.

            Na prava i obveze ugovornih strana i na prestanak ugovora o zakupu primjenjuje se Zakon o zakupu i prodaji poslovnog prostora te Zakon o obveznim odnosima u dijelu koji regulira ugovor o zakupu.

 

 

V.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 26.

            Grad Vinkovci će nakon donošenja ove Odluke ugovore o zakupu poslovnog prostora koji su sklopljeni po odredbama bivšeg Zakona o poslovnim zgradama i prostorijama, a bez prethodno provedenog natječaja, uskladiti s odredbama Zakona o  zakupu i prodaji poslovnog prostora i ovom Odlukom.

 

Članak 27.

            Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izdavanju u zakup poslovnih prostorija (“Službeni vjesnik” Općine Vinkovci br. 1/88. i 5/90.), koju je Grad Vinkovci preuzeo Odlukom o preuzimanju odluka i drugih općih akata bivše Općine Vinkovci (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 1/93).

 

Članak 28.

            Ova Odluka objavit će se u “Službenom glasniku” Grada Vinkovaca a stupa na snagu osmog dana od dana donošenja.

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Senko Bošnjak, dipl. oec., v.r.

Za točnost:

TAJNIK GRADSKOG VIJEĆA

Zlatko Dovhanj, dipl. iur.