Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30

Odluka o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Vinkovaca

Odluka o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Vinkovaca

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 940-01/08-01/26

URBROJ: 2188/01-01-09-5

Vinkovci, 12. veljače 2009. god.

 

 

Temeljem Zaključka Gradskog vijeća Grada Vinkovaca, Klasa: 940-01/08-01/26, Ur. broj: 2188/01-01-09-4, od 12. veljače 2009. god., objavljuje se Pročišćeni tekst Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Vinkovaca.

            Pročišćeni tekst Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Vinkovaca obuhvaća tekst Odluke objavljen u «Službenom glasniku» Grada Vinkovaca br. 7/99., te Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Vinkovaca, objavljenu u «Službenom glasniku» Grada Vinkovaca br. ___ u kojoj je naznačeno vrijeme njena stupanja na snagu.

 

 

O D L U K A

o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Vinkovaca

- pročišćeni tekst -

 

I.                   UVODNE ODREDBE

 

 

Članak 1.

            Ovom Odlukom uređuje se gospodarenje nekretninama u vlasništvu Grada Vinkovaca (nastavno: nekretnine), glede stjecanja, otuđenja, raspolaganja i upravljanja, a koje nije uređeno drugim općim aktima Grada Vinkovaca.

 

Članak 2.

            Nekretninama u vlasništvu Grada Vinkovaca raspolaže, upravlja i koristi se nadležno tijelo Grada Vinkovaca, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

Nadležno tijelo Grada Vinkovaca gospodari nekretninama.

Nekretnina se može otuđiti ili s njom na drugi način raspolagati samo putem natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržnoj cijeni ako nije drugačije propisano Zakonom i ovom Odlukom.

 

Članak 3.

            Za pravne poslove u svezi nekretnina obvezna je pisana forma.

O vrsti pravnog posla ovisi da li je pisana forma ugovor ili neki drugi pravno valjani akt.

 

Članak 4.

            Tržna vrijednost nekretnina je najviša cijena postignuta u postupku javnog natječaja.

            Ako tržnu cijenu nije moguće utvrditi na način iz prethodnog stavka, tada će se tržnom vrijednosti nekretnine smatrati vrijednost koju utvrdi nadležno tijelo Grada Vinkovaca na temelju procjene ovlaštenog sudskog vještaka ili na temelju tržne vrijednosti nekretnina na području grada uzimajući u obzir nekretninu slične kvalitete, lokacije i namjene.

 

Članak 5.

            Stručne poslove iz ove Odluke obavlja upravni odjel nadležan za gradsku imovinu.

 

Članak 6.

            U smislu članka 1. ove Odluke utvrđuje se način:

-          stjecanja nekretnina,

-          otuđenja nekretnina,

-          osnivanja prava građenja,

-          osnivanja prava služnosti,

-          zasnivanja založnog prava,

-          zakupa građevinskog i drugog zemljišta,

-          zasnivanja poslovne suradnje na nekretninama,

-          upravljanja javnim dobrima.

 

 

II.                STJECANJE NEKRETNINA

 

Članak 7.

            Grad stječe vlasništvo i druga stvarna prava na nekretninama kupnjom, zamjenom, prihvatom dara, prihvatom nasljedstva i na drugi način određen zakonom.

            Kupnjom ili zamjenom nekretnina Grad nekretninu može stjecati prihvaćanjem ponude prodavatelja, sudjelovanjem u javnom natječaju ili izravnom pogodbom.

            Zaključak o stjecanju nekretnine donosi nadležno tijelo Grada Vinkovaca uvažavajući posebne interese Grada i tržnu vrijednost nekretnine.

 

 

III.      OTUĐENJE NEKRETNINA

 

Članak 8.

            Nekretnine Grad može otuđiti prodajom ili zamjenom, o čemu nadležno tijelo Grada Vinkovaca donosi zaključak, uvažavajući i poseban interes Grada i tržnu vrijednost nekretnine.

            Nadležno tijelo Grada Vinkovaca može donijeti odluku o ustupanju nekretnine bez naknade ili darovanju, određenim kategorijama stradalnika Domovinskog rata i državnim tijelima kad se radi o posebnim interesima Republike Hrvatske i u ostalim slučajevima kad je to propisano posebnim zakonom.

            Grad može nekretninu prodati izravnom pogodbom samo kad nekretninu stječu Republika Hrvatska i jedinica područne (regionalne) samouprave, te pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Grada, Republike Hrvatske, te jedinice lokalne  i područne (regionalne) samouprave, ako je to u interesu i cilju općega gospodarskog i socijalnog napretka njezinih građana i kad je to zakonom ili ovom Odlukom propisano.

 

Članak 9.

Kupac je dužan platiti cijenu nekretnine u jednokratnom iznosu, u roku 30 dana od dana  sklapanja ugovora o prodaji. Nadležno tijelo Grada Vinkovaca može odrediti i dulji rok ako ocijeni da to u konkretnoj situaciji ne bi bilo na štetu Grada.

            Nadležno tijelo Grada Vinkovaca može prihvatiti plaćanje cijene nekretnine u obrocima, uz obračun kamata po zakonskoj stopi.

            Kupac stječe pravo vlasništva i ovlaštenje na uknjižbu prava vlasništva u zemljišne knjige nakon što plati sve obroke i ispuni sve obveze glede nekretnine.

 

Članak 10.

            Grad može vlasniku zemljišta, odnosno građevine prodati po tržišnoj cijeni bez provedbe javnog natječaja:

- dio neizgrađenog zemljišta potrebnog za formiranje neizgrađene građevne čestice u skladu s detaljnim planom uređenja, ako taj dio ne prelazi 20% površine planirane građevne čestice,

- dio zemljišta potrebnog za formiranje izgrađene građevne čestice u skladu s detaljnim planom uređenja, ako taj dio ne prelazi 20% površine planirane građevne čestice,

-  zemljište koje čini građevnu česticu građevine za stalno stanovanje izgrađene bez građevne dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, ako je građevina izgrađena u skladu s prostornim planom i ako se vlasnik građevine obveže da će ishoditi odgovarajući akt u roku od godine dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.

 

 

IV.      PRAVO GRAĐENJA

 

           Članak 11.

            Nadležno tijelo Grada Vinkovaca može na gradskom zemljištu osnovati pravo građenja, uz obvezu nositelja prava građenja da Gradu plaća mjesečnu naknadu u iznosu prosječne zakupnine za takvo zemljište. Nadležno tijelo Grada Vinkovaca može odrediti i drugačiji način plaćanja ako ocijeni da bi to bilo povoljnije u konkretnoj situaciji.

            Pravo građenja je u pravnom pogledu izjednačeno s nekretninom, a podrazumijeva pravo nositelja prava građenja da na nečijem zemljištu (na površini ili ispod nje) ima vlastitu zgradu, a svagdašnji vlasnik tog zemljišta dužan je to trpjeti.

            Zgrada koja je izgrađena ili koja će biti izgrađena na zemljištu opterećenom pravom građenja pripadnost je tog prava kao da je to pravo zemljište.

            Sadržaj prava građenja i iznos naknade odredit će nadležno tijelo Grada Vinkovaca posebnim zaključkom, sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

 

V.        PRAVO SLUŽNOSTI

Članak 12.

            Nadležno tijelo Grada Vinkovaca može osnovati pravo služnosti na nekretnini sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

            Iznos naknade i sadržaj prava služnosti nadležno tijelo Grada Vinkovaca će odrediti posebnim zaključkom.

 

VI.      ZALOŽNO PRAVO

Članak 13.

            Zasnivanje založnog prava (dobrovoljno založno pravo) na nekretninama nadležno tijelo Grada Vinkovaca će dozvoliti ako je to u interesu Grada.

            Pod interesom Grada u smislu prethodnog stavka smatra se i interes trgovačkih društava, ustanova i drugih pravnih osoba u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Grada.

VII.     ZAKUP GRAĐEVINSKOG I DRUGOG ZEMLJIŠTA

 

Članak 14.

            Neizgrađeno građevinsko i drugo zemljište može se dati u zakup fizičkim i pravnim osobama putem javnog natječaja, a iznimno izravnom pogodbom (javne površine za terase).

            Zaključak o davanju zemljišta u zakup, namjeni, trajanju zakupa i iznosu zakupnine donosi nadležno tijelo Grada Vinkovaca, nakon čega se zaključuje ugovor o zakupu.

 

Članak 15.

            Ugovor o zakupu obvezno sadrži odredbe o prestanku ugovora, posebice kada zakup prestaje iz razloga što se zemljište koje je predmet zakupa privodi planom predviđenoj svrsi, uz obvezu zakupnika da ukloni sve objekte i uređaje i preda zemljište Gradu u stanju u kakvom je dano u zakup, bez prava na naknadu za ulaganja.

Nadležno tijelo Grada Vinkovaca može odobriti stupanje u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika slijedećim osobama:

- supružniku ili djeci (zakupnikovim usvojenicima i pastorcima), ako zakupnik umre ili ode u mirovinu, te zasnuje radni odnos kod drugog pravnog subjekta, pod uvjetom da nastave obrt iste ugovorene djelatnosti,

- pravnoj osobi nastaloj promjenom pravnog položaja dosadašnjeg zakupnika, ako su

zakupnik, bračni drug ili djeca zakupnika jedini osnivači, pod uvjetom da dostave dokaz o pravnom sljedništvu i nastave obavljati ugovorenu djelatnost.

 

VIII.   POSLOVNA SURADNJA

 

Članak 16.

            Grad može stupiti u poslovnu suradnju s fizičkom ili pravnom osobom radi optimalnog gospodarenja i korištenja nekretninom, odnosno ostvarenja najpovoljnijih rezultata od interesa za Grad.

            O poslovnoj suradnji odlučuje nadležno tijelo Grada Vinkovaca, a međusobna prava i obveze glede tih odnosa uređuju se ugovorom.

 

IX.      JAVNA DOBRA

Članak 17.

            O javnim dobrima u općoj uporabi na području Grada kao što su parkovi, zelene površine, trgovi, ulice, groblja, tržnice, sajmišta i drugim javnim dobrima brine se Grad.

            Nadležno tijelo Grada Vinkovaca može povjeriti na upravljanje ili održavanje pojedinog javnog dobra ovlaštenim osobama, o čemu će donijeti posebnu odluku.

X.        JAVNI NATJEČAJ

Članak 18.

            Javni natječaj se provodi na temelju odluke nadležnog tijela Grada Vinkovaca o raspisivanju natječaja.

            Nadležno tijelo Grada Vinkovaca može propisati dodatne uvjete prilikom raspisivanja natječaja ako ocijeni da bi to bilo povoljnije u konkretnoj situaciji.

            Natječaj provodi i utvrđuje najpovoljnije ponuditelje Povjerenstvo za davanje u zakup i prodaju gradskih nekretnina (nastavno: Povjerenstvo), koje imenuje nadležno tijelo Grada Vinkovaca.

            Povjerenstvo se imenuje na razdoblje od četiri godine.

            Nadležno tijelo Grada Vinkovaca donosi odluku o najpovoljnijem ponuditelju, na prijedlog Povjerenstva.

            Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je ponudio najviši iznos, ako nije drugačije propisano Zakonom ili ovom Odlukom.

            Kada u natječaju sudjeluje dosadašnji zakupnik nadležno tijelo Grada Vinkovaca može odrediti da ima pravo prvenstva na sklapanje ugovora, ako zadovolji uvjete natječaja i prihvati najpovoljniju ponudu,  te ako je u prethodnom razdoblju ispunio sve obveze iz ugovora.

Kada u natječaju sudjeluje dosadašnji zakupnik nadležno tijelo Grada Vinkovaca može odrediti da ima pravo prvenstva na sklapanje ugovora, ako zadovolji uvjete natječaja i prihvati najpovoljniju ponudu,  te ako je u prethodnom razdoblju ispunio sve obveze iz ugovora.

            Pisano očitovanje o prihvaćanju najpovoljnije ponude dosadašnji zakupnik dužan je dostaviti u roku 8 dana od dana primitka odluke o najpovoljnijem ponuditelju, te u roku 8 dana od dana dostave očitovanja s Gradom Vinkovcima zaključiti ugovor.

            Ukoliko se ne očituje ili izjavi da ne prihvaća najpovoljniju ponudu, ugovor će se sklopiti s najpovoljnijim ponuditeljem u roku 8 dana od dana primitka obavijesti da je najpovoljniji ponuditelj.

            Dosadašnji zakupnik s kojim je sklopljen ugovor o zakupu nema pravo promijeniti namjenu poslovnog prostora određenu u natječaju, bez prethodne suglasnosti nadležnog tijela Grada Vinkovaca.

            Ako dosadašnji zakupnik postupi suprotno prethodnom stavku, ugovor o zakupu se raskida po sili zakona.

            Ponuditelj koji uz ispunjenje uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos, a ima nepodmirene obveze prema Gradu Vinkovcima, neće se utvrditi kao najpovoljniji ponuditelj.

            Povjerenstvo ima pravo da ne prihvati niti jednu ponudu, te ima pravo predložiti nadležnom tijelu Grada Vinkovaca poništenje cijelog ili dijela natječaja bez obrazloženja, u kojem slučaju ne odgovara za eventualnu štetu ponuditelja.

 

Članak 19.

Javni natječaj raspisuje nadležno tijelo Grada Vinkovaca, a objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Vinkovaca, u lokalnom ili dnevnom tisku.

            Javni natječaj se provodi pismenim putem sustavom zatvorenih ponuda.

            Iznimno se javni natječaj može provesti usmenim nadmetanjem kada takvu odluku donese nadležno tijelo Grada Vinkovaca.

            Javni natječaj će se provesti i ako postoji samo jedna ponuda.

            Ako za nekretninu koja je predmet natječaja pristigne više ponuda koje zadovoljavaju sve uvjete iz natječaja i s istom visinom ponuđenog iznosa, natječaj se ponavlja za tu nekretninu.

Članak 20.

            Oglas o javnom natječaju obvezatno sadrži:

-          podatke o nekretnini (katastarska čestica, podaci iz zemljišne knjige, namjena, opis nekretnine),

-          početni iznos zakupnine, odnosno kupoprodajne cijene,

-          vrijeme na koje se nekretnina daje u zakup,

-          rok sklapanja ugovora o zakupu, odnosno kupoprodaji nekretnine,

-          dokumentaciju koja se mora priložiti uz ponudu,

-          rok i način podnošenja ponude,

-          odredbe o jamčevini,

-          naznaku vremena uvida u nekretninu,

-          adresu i kontakt telefon,

-          odredbe o posebnim uvjetima (o izvršenim ranijim ulaganjima i drugim posebnim uvjetima glede korištenja nekretnine).

Članak 21.

            Rok za podnošenje ponuda za natječaj ne može biti kraći od 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

 

 

1. JAVNI PISMENI NATJEČAJ

 

Članak 22.

            Javni pismeni natječaj provodi se na temelju pisanih ponuda, predanih putem pošte ili osobno, u zapečaćenom omotu s upozorenjem “ZA NATJEČAJ – NE OTVARAJ”.

            Natjecatelj u pisanoj ponudi navodi ime i prezime, s osnovnim identifikacijskim brojem građana i adresu, ako je fizička osoba, a pravna osoba i udruga građana naziv i sjedište s osnovnim identifikacijskim brojem pravne osobe, ime zakonskog zastupnika odnosno punomoćnika, broj žiro-računa radi eventualnog povrata jamčevine.

            Ako se radi o zajedničkoj ponudi više natjecatelja tada to mora biti naznačeno, uz navođenje podataka iz prethodnog stavka za sve ponuditelje.

            Istovremeno se može staviti ponuda za više nekretnina, s tim da je za svaku nekretninu potrebno dostaviti odvojenu ponudu u posebnoj omotnici i uplatiti jamčevinu pojedinačno za svaku nekretninu.

 

Članak 23.

            Za sudjelovanje u natječaju potrebno je uplatiti jamčevinu.

            Za zakup nekretnina jamčevina je iznos početne cijene zakupnine.

            Za prodaju nekretnina jamčevina iznosi 10% od početne kupoprodajne cijene.

            Nadležno tijelo Grada Vinkovaca može odrediti i drugačiji iznos i način plaćanja jamčevine ako ocijeni da bi to bilo povoljnije u konkretnoj situaciji.

            Jamčevina se uplaćuje na poseban račun označen u natječaju.

            Dokaz o uplati jamčevine prilaže se uz ponudu.

            Uplaćena jamčevina uračunava se u zakupninu prilikom sklapanja ugovora o zakupu, odnosno u kupoprodajnu cijenu prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora.

            Ako natjecatelj odustane od ponude ili se temeljem ove odluke smatra da je odustao, gubi pravo na povrat jamčevine.

            Natjecateljima koji na natječaju ne uspiju, jamčevina se vraća u roku 8 dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijem ponuditelju, bez prava na obračun kamata.

 

 

Članak 24.

            Smatra se da je najpovoljniji natjecatelj odustao od ponude ako u roku od 8 dana od dana primitka odluke o najpovoljnijem ponuditelju ne potpiše ugovor o zakupu, odnosno kupoprodaji nekretnine.

 

 

Članak 25.

            Sudionici natječaja obvezni su uz pismenu ponudu dostaviti:

-          dokaz o uplaćenoj jamčevini,

-          potvrdu o stručnoj osposobljenosti – obrtnicu (za fizičke osobe),

-          dokaz o upisu u sudski ili drugi registar  (za pravne osobe i udruge građana),

-          punomoć ako natjecatelji imaju punomoćnika, odnosno ispravu iz koje je razvidno tko je zakonski zastupnik pravne osobe.

 

Rad Povjerenstva

 

Članak 26.

Natječaj se provodi na javnoj sjednici Povjerenstva, u vrijeme i na mjestu označenom u oglasu o raspisivanju natječaja.

Ponude se mogu mijenjati ili se od ponude može odustati do početka rada Povjerenstva.

Prije otvaranja ponuda Povjerenstvo će utvrditi:

-          broj prispjelih ponuda,

-          konstatirati da se od tog momenta ponude više ne mogu predavati niti mijenjati.

Odmah po otvaranju svake omotnice predsjednik Povjerenstva čitanjem upoznaje

nazočne sasadržajem svake ponude.

Zakašnjele, nerazumljive ili ponude na drugi način protivne uvjetima natječaja Povjerenstvo odbacuje odnosno ne ulazi u njihovo razmatranje.

 

 

Članak 27.

Prilikom otvaranja ponuda i utvrđivanja najpovoljnijeg ponuditelja vodi se zapisnik kojeg potpisuju svi članovi povjerenstva i zapisničar.

Svaki natjecatelj ima pravo tražiti da se u zapisnik unese njegova primjedba na rad Povjerenstva.

 

 

Članak 28.

Nadležno tijelo Grada Vinkovaca donosi odluku o najpovoljnijem ponuditelju na temelju utvrđenog prijedloga Povjerenstva i ista se dostavlja svim natjecateljima.

Ponuditelji mogu izvršiti uvid u zapisnik Povjerenstva te staviti prigovor na zapisnik Povjerenstva i odluku nadležnog tijela Grada Vinkovaca u roku 8 dana od dana primitka odluke o najpovoljnijem ponuditelju.

Odluka nadležnog tijela po prigovoru dostavlja se svim natjecateljima koji su se natjecali za konkretni poslovni prostor.

 

 

Članak 29.

            Najpovoljniji ponuditelji i Grad Vinkovci sklapaju ugovor o zakupu odnosno kupoprodaji nekretnine u roku 8 dana od dana primitka odluke nadležnog tijela Grada Vinkovaca.

            Ako najpovoljniji ponuditelj u roku iz prethodnog stavka ne potpiše ugovor, smatra se da je odustao od ponude, jamčevina mu propada a natječaj se mora ponoviti.

 

 

2. JAVNI USMENI NATJEČAJ

 

Članak 30.

            Javni usmeni natječaj je postupak u kojem se natjecatelji usmeno nadmeću o visini zakupnine odnosno kupoprodajne cijene.

            Usmeni natječaj provodi Povjerenstvo iz članka 18. ove Odluke, uz prethodno objavljivanje oglasa o raspisivanju javnog usmenog natječaja.

            Na usmeni natječaj primjenjuju se na odgovarajući način odredbe ove Odluke o javnom pismenom natječaju.

Članak 31.

            Natjecatelj je dužan usmeno se prijaviti Povjerenstvu da ima namjeru sudjelovati u usmenom nadmetanju.

            Prilikom prijave natjecatelj je dužan predati Povjerenstvu upravnu pristojbu i dokaz o uplati jamčevine te dati osobne podatke, odnosno podatke o pravnoj osobi koju predstavlja i ovlast da je predstavlja, s adresom prebivališta odnosno sjedišta pravne osobe i priopćiti za koju nekretninu se natječe.

 

 

Članak 32.

            Usmeno nadmetanje započinje tako što Povjerenstvo priopćuje broj prijavljenih natjecatelja i minimalni iznos povećanja ponude na način da on okvirno iznosi 10% od početnog iznosa zakupnine odnosno kupoprodajne cijene, a što se odnosi i na svako slijedeće povećanje.

            Redoslijedom iz oglasa o raspisivanju usmenog natječaja Povjerenstvo će započeti čitanje svake nekretnine i početnog iznosa. Kada se postigne najveći iznos prelazi se na narednu  nekretninu.

            Usmeni natječaj teče dokle god ima većih ponuda.

            Prije utvrđivanja isklične cijene, povjerenstvo mora kod zadnje najviše ponude tri puta natjecateljima priopćiti najviši ponuđeni iznos, sačekati ne više od dvije minute i potvrditi najviši iznos.

            Po obavljenom izvikivanju najviših iznosa za sve nekretnine iz natječaja, Povjerenstvo utvrđuje najpovoljnijeg ponuditelja čitanjem imena odnosno naziva pravne osobe i najvišeg postignutog iznosa za pojedinu nekretninu, te utvrđeni prijedlog dostavlja nadležnom tijelu Grada Vinkovaca.

 

 

XI.             ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 33.

            Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaju se primjenjivati odredbe Odluke o građevinskom zemljištu (“Službeni vjesnik” Općine Vinkovci br. 2/87.) koja je preuzeta Odlukom o preuzimanju odluka i drugih općih akata bivše Općine Vinkovci (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 1/93.).

 

Članak 34.

            Ova Odluka objavit će se u “Službenom glasniku” Grada Vinkovaca, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Senko Bošnjak, dipl. oec., v.r.

Za točnost:

TAJNIK GRADSKOG VIJEĆA

Zlatko Dovhanj, dipl. iur.