Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30

Odluka o davanju gradskih stanova u najam

Odluka o davanju gradskih stanova u najam

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 370-03/08-01/102                            

URBROJ: 2188/01-01-08-1                                    

Vinkovci, 02. prosinca 2008.god.                               

 

Gradsko vijeće Grada Vinkovaca na svojoj 36. sjednici održanoj dana 02. prosinca 2008. god., temeljem članka 51. Zakona o najmu stanova («Narodne novine» br. 91/96., 48/98. i 66/98.), članka 59. Statuta Grada Vinkovaca («Službeni glasnik» Grada Vinkovaca br. 2/06.) i članka 33. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca (»Službeni glasnik» Grada Vinkovaca  br. 3/06.),  donosi

 

O D L U K U

o davanju gradskih stanova u najam

 

I.                   OPĆA ODREDBA

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom propisuju se:

- uvjeti i mjerila za davanje gradskih stanova u najam,

- postupak davanja gradskih stanova u najam,

- prava i obveze ugovornih stranaka,

- vrste najamnine,

- druga pitanja u svezi s davanjem gradskih stanova u najam.

 

II.                UVJETI ZA DAVANJE GRADSKIH STANOVA U NAJAM

 

Članak 2.

 

Pravo na dodjelu stana imaju:

- građani koji prije podnošenja zahtjeva prebivaju na području Grada Vinkovaca neprekidno najmanje 10 godina, punoljetni su i hrvatski državljani su, a nemaju riješeno stambeno pitanje, niti mogućnost riješiti ga na drugi način i to:

- osoba čija ukupna mjesečna primanja po obiteljskom domaćinstvu ne prelaze visinu prosječne mjesečne neto plaće ostvarene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini,

- osoba koja nema u vlasništvu useljivu kuću ili stan, kao ni članovi njegova obiteljskog domaćinstva,  

- zaštićeni najmoprimac koji koristi neodgovarajući stan ili stan koji ne udovoljava minimalnim higijensko-tehničkim uvjetima.

Članak 3.

 

Pravo na dodjelu stana ne ostvaruje:

- osoba koja se dovela u nepovoljni stambeni status prodajom ili darovanjem obiteljske kuće ili stana,

- osoba koja stanuje u odgovarajućem stanu u vlasništvu roditelja ili supružnikovih roditelja.

 

III. MJERILA ZA UTVRĐIVANJE LISTE REDA PRVENSTVA

 

Članak 4.

 

Mjerila za utvrđivanje liste reda prvenstva koja se vrednuju i izražavaju u bodovima su:

-               stambeni status,

-               socijalno-zdravstveni status,

-               vrijeme prebivanja na području Grada Vinkovaca,

-               sudjelovanje u Domovinskom ratu.

 

Članak 5.

 

Stambeni status

Prema stambenom statusu podnositelja zahtjeva utvrđuju se bodovi:

- najmoprimac (podstanar) kod pravne ili fizičke osobe -15 bodova,                               

- stanovanje s roditeljima ili supružnikovim roditeljima, a stan ne odgovara potrebama obiteljskog domaćinstva -10 bodova,                                                             

- stanovanje u neodgovarajućem stanu u vlasništvu roditelja ili supružnikovih roditelja (roditelji svoje stambene potrebe zadovoljavaju na drugi način) -   5 bodova.

    

Članak 6.

 

Socijalno –zdravstveni status

Socijalno-zdravstveni status podnositelja zahtjeva utvrđuje se prema visini primanja, broju članova obiteljskog domaćinstva, nesposobnosti za rad te mentalnog ili tjelesnog oštećenja.

 

Visina primanja

Podnositelju zahtjeva utvrđuju se bodovi prema ukupnim prosječnim  mjesečnim neto primanjima po obiteljskom domaćinstvu, ostvarenim u godini koja prethodi godini podnošenja zahtjeva i to:

- za primanja do 50 % prosječne mjesečne neto plaće ostvarene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini    -   10 bodova,    

- za primanja  iznad 50% prosječne mjesečne neto plaće ostvarene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini    -    5 bodova.  

Ukupnim prihodima u smislu stavka 1. ovog članka, smatraju se sva neto primanja svih članova obiteljskog domaćinstva, osim primanja koja ostvaruju korisnici socijalne skrbi temeljem propisa o socijalnoj skrbi.

 

Broj članova obiteljskog domaćinstva

Za svakog odraslog člana obiteljskog domaćinstva, uključujući i podnositelja zahtjeva  dodaju se 2 boda.                                                                                                                          

Za svakog maloljetnog člana obiteljskog domaćinstva dodaju se 3 boda.                   

Nesposobnost za rad – mentalno ili tjelesno oštećenje

Na osnovi opće nesposobnosti za rad podnositelja zahtjeva ili punoljetnog člana obiteljskog domaćinstva, utvrđene pravomoćnim rješenjem Hrvatskog zavoda za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, podnositelju zahtjeva pripada 10 bodova.                                           

Na osnovi mentalnog ili tjelesnog oštećenja malodobnog člana obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva, utvrđenog nalazom i mišljenjem vještaka, podnositelju zahtjeva pripada 10 bodova.

 

 

Članak 7.

 

Vrijeme prebivanja podnositelja zahtjeva

Za svaku godinu neprekidnog prebivanja na području Grada Vinkovaca podnositelju zahtjeva pripada 1 bod, a najviše 20 bodova.

 

 

Članak 8.

 

Sudjelovanje u Domovinskom ratu

Podnositelju zahtjeva ili članu obiteljskog domaćinstva koji je u statusu  hrvatskog branitelja sudjelovao u obrani suvereniteta Republike Hrvatske za svaki mjesec proveden u obrani suvereniteta Republike Hrvatske pripada 0,5 bodova, s time da se broj bodova utvrđuje najviše do 10.

Status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata dokazuje se ispravama prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Podnositelju zahtjeva koji ima status dragovoljca Domovinskog rata pripada 20 bodova.

Status dragovoljca Domovinskog rata dokazuje se ispravama sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

 

 

Članak 9.

 

Lista reda prvenstva za davanje stanova u najam određuje se zbrojem bodova (članak 5, 6, 7 i 8.).

U slučaju istog broja bodova, prvenstvo ima onaj podnositelj koji ima manja primanja po članu obiteljskog domaćinstva.

 

IV. POSTUPAK DAVANJA STANOVA U NAJAM

 

Članak 10.

 

Gradski stanovi daju se u najam natječajem na temelju kojeg se utvrđuje lista  reda prvenstva, a iznimno izvan liste reda prvenstva.

Natječaj za davanje gradskih stanova u najam raspisuje Komisija za izdavanje stanova u najam, koju bira Gradsko vijeće.

Natječaj za davanje stanova u najam objavljuje se u «Vinkovačkom listu» i na oglasnoj ploči gradske uprave.

Stanove izvan liste reda prvenstva daje u najam izvršno tijelo Grada Vinkovaca, na prijedlog stručne službe iz ovog članka.

Stručne poslove obavlja Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu – referada za stanovanje.

 

Članak 11.

 

Nakon provedenog natječaja Komisija za izdavanje stanova u najam utvrđuje listu reda prvenstva na temelju uvjeta i mjerila iz ove Odluke, a na prijedlog stručne službe iz  članka 10. ove Odluke.

Lista reda prvenstva objavljuje se na oglasnoj ploči gradske uprave.

Utvrđena konačna  lista reda prvenstva važi do raspisivanja novog natječaja.

 

1. Natječaj

Članak 12.

 

Natječaj za dodjelu gradskih stanova u najam sadrži:

-                     odredbe iz kojih su vidljivi uvjeti natječaja,

-                     mjerila na temelju kojih će se određivati lista reda  prvenstva,

-                      odredbe o dokazima i izjavama koje se obvezno prilažu uz zahtjev, a na temelju kojih se utvrđuju činjenice vezane za red prvenstva

-                     odredbe o roku i mjestu podnošenja zahtjeva,

-                     odredbe o utvrđivanju te mjestu i vremenu objave liste reda prvenstva,

-                     odredbe o mogućem prihvaćanju dodjele neodgovarajućeg stana,

-                     druge odredbe koje se odnose na natječaj.

 

Članak 13.

 

Rok za podnošenje zahtjeva po raspisanom natječaju ne može biti kraći od 30 dana.

Zahtjeve zainteresiranih kandidata po raspisanom natječaju zaprima Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu – referada za stanovanje.

Članak 14.

 

Komisija za izdavanje stanova u  najam će na temelju izvršenog bodovanja podnesenih zahtjeva, sačiniti privremenu listu reda prvenstva.

Privremena lista reda prvenstva sadrži ime i prezime, ukupan broj bodova, podatak o eventualnom prihvaćanju dodjele neodgovarajućeg stana, mjesto i datum utvrđivanja liste i pouku o pravnom lijeku.

Privremenom listom reda prvenstva grupirani su kandidati prema veličini stana.

Članak 15.

 

Zaključak o usvajanju privremene liste reda prvenstva Komisija za izdavanje stanova u najam će donijeti  u roku od 30 dana od  isteka roka za podnošenje zahtjeva.

Komisija će istovremeno odlučiti i o odbijanju i odbacivanju nepotpunih i nepravodobnih zahtjeva.

Zaključak će se objaviti na oglasnoj ploči gradske uprave, a dostavit će se i pismeno podnositelju zahtjeva čiji je zahtjev odbačen ili odbijen.

 

Članak 16.

 

Nezadovoljni kandidat – podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđenu privremenu listu reda prvenstva  i bodovanje u roku od 8 dana od dana objave  privremene liste na oglasnoj ploči.

Podnositelj zahtjeva  čiji je zahtjev odbijen ili odbačen također ima pravo prigovora u roku od 8 dana od primitka pisane obavijesti.

Prigovor se u pisanom obliku podnosi Komisiji za izdavanje stanova u najam.

 

Članak 17.

 

Odluka  Komisije za izdavanje stanova u najam po prigovoru dostavlja se podnositelju i kandidatima na koje se prigovor odnosi, u pisanom obliku u roku 8 dana od odluke Komisije, a ista je konačna.

Konačna lista reda prvenstva objavljuje se na oglasnoj  ploči gradske uprave te se određuje dan njenog stupanja na snagu i primjene.

 

2. Postupak dodjele stanova po konačnoj listi

 

Članak 18.

 

O provedbi liste reda prvenstva te dodjeli konkretnog stana, pridržavajući se utvrđenog reda prvenstva, brine referada za stanovanje, koja priprema svaki pojedinačni ugovor o najmu stana.

 Ugovor o najmu stana u ime Grada Vinkovaca potpisuje Gradonačelnik.

 

Članak 19.

 

U slučaju da kandidat s liste reda prvenstva odbije zaključiti ugovor o najmu za ponuđeni stan, o opravdanosti razloga za odbijanje, kao i njegovom daljnjem pravu odlučuje  Komisija za izdavanje stanova u najam.

 

Članak 20.

 

Ukoliko za vrijeme važenja liste reda prvenstva dođe do promjene broja članova obiteljskog domaćinstva, na način da podnositelju pripada manji stan od utvrđenog na listi, o tome je dužan obavijestiti službu za stanovanje, zbog  provođenja postupka utvrđivanja promjene prava na dodjelu stana u odnosu na veličinu i broj prostorija.

 

Članak 21.

 

Dostavljanje lažnih i neistinitih činjenica prilikom podnošenja zahtjeva, razlogom je za skidanje kandidata s utvrđene liste reda prvenstva.

 

3. Veličina stana koji se daje u najam

 

Članak 22.

 

Površina stana neophodna za podmirenje osnovnih stambenih  potreba u odnosu na broj članova obiteljskog domaćinstva (odgovarajući stan u smislu ove Odluke), utvrđuje se kako slijedi:

-   samac i dvočlana obitelj                                                            do  39 m2,

-   tročlana obitelj                                                                od 40  do  51 m2,

-   četveročlana obitelj                                                        od 52   do  62 m2,

-   petero i više članova obitelji                                                 iznad  63 m2. 

Članak 23.

 

Iznimno, izvan liste reda prvenstva, gradski stan se može dati u najam:

 

- zaštićenom najmoprimcu u stambenom objektu u gradskom vlasništvu, za koji je izdan akt kojim se nalaže uklanjanje radi derutnosti i ugrožene stabilnosti ili zbog uklanjanja objekta radi realizacije urbanističkih planova,

- zaštićenom najmoprimcu u gradskom stanu čija površina premašuje potrebe obiteljskog domaćinstva,

- osobi koja ostvaruje pravo na najam gradskog stana temeljem pravomoćnog i ovršnog rješenja nadležnog tijela,

- osobi kojoj je gradski stan onesposobljen za redovnu uporabu uslijed više sile (potres, poplava, požar i sl.), dok se ne dovede u stanje za uporabu,

- pravnoj osobi za smještaj štićenika koji poslije navršenih 18 godina napuštaju ustanovu u kojoj su bili smješteni kao maloljetnici, do rješenja svog statusa,

- osobi  koja je iz područja znanosti, kulture ili športa  postigla priznate rezultate za Grad Vinkovce, dok se aktivno bavi športom,

               - deficitarnim kadrovima za koje se cijeni da će svojim radom pridonijeti razvoju Grada Vinkovaca, dok obavljaju  poslove od interesa za Grad,

- osobi koja koristi gradski  stan u najmu, a promijenjeno je vlasništvo na stanu, godinu dana,

- osobi koja nema riješeno stambeno pitanje niti mogućnost da ga riješi na drugačiji način, a nalazi se u iznimno teškom zdravstveno-socijalnom položaju, uz obrazloženo mišljenje ureda za rad, zdravstvo i socijalnu skrb, dok traje takvo stanje.

 

U iznimno teškom zdravstveno-socijalnom stanju smatra se osoba:  kojoj je rješenjem Hrvatskog zavoda za zdravstveno i mirovinsko osiguranje utvrđeno tjelesno oštećenje organizma u visini od 100% ili opća nesposobnost za rad, ili je nalazom i mišljenjem vještaka u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi  utvrđeno teže tjelesno ili mentalno oštećenje i psihička bolest i potpuna ovisnost o tuđoj njezi i brizi, a korisnik  je prava socijalne skrbi na temelju Zakona o socijalnoj skrbi i to: pomoći za uzdržavanje, pomoći za tuđu njegu i pomoć te osobne invalidnine.

 

V. UGOVOR O NAJMU, PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA

 

Članak 24.

 

Ugovor o najmu stana zaključuje se u pisanom obliku, a sadrži osobito:

-               naznaku ugovornih strana,

-               opis stana koji se daje u najam,

-               visinu najamnine i način plaćanja,

-               vrstu troškova koji se plaćaju u svezi sa stanovanjem i način plaćanja,

-               podatke o osobama koje će s najmoprimcem koristiti stan,

-               vrijeme trajanja najma,

-               odredbe o održavanju stana,

-                      odredbe o korištenju zajedničkih prostorija, zajedničkih dijelova i uređaja zgrade te zemljišta koje služi zgradi,

-               odredbe o primopredaji stana,

-               odredbe o pravu vlasnika da pregleda stan,

-               prava, obveze i dužnosti najmoprimca za vrijeme trajanja najma,

-               prestanak, otkaz i raskid ugovora o najmu stana,

-                     otkazni rokovi,

-                      postupanje u slučaju smrti ili trajnog napuštanja stana od strane najmoprimca,

-                     naknadu štete, solidarnost i zakonsko založno pravo,

-                     odredbe o adaptaciji, preinakama i sl.

 

Članak 25.

 

Ugovor o najmu zaključuje se na neodređeno vrijeme, a na određeno vrijeme kada je to propisano Zakonom o najmu stanova i ovom Odlukom.

Ugovor prestaje važiti na način određen Zakonom, ovom Odlukom ili ugovorom.

Najam se nastavlja u slučaju smrti najmoprimca, s njegovim bračnim drugom ili s jednim od članova obiteljskog domaćinstva koji su navedeni u ugovoru.

 

Članak 26.

 

Najmodavac i najmoprimac prilikom primopredaje stana u najam potpisuju zapisnik kojim se utvrđuje stanje stana prilikom primopredaje.

 

Članak 27.

 

Najmodavac je dužan omogućiti najmoprimcu korištenje stana prema odredbama ugovora.

Obveze najmoprimca o održavanju stana u upotrebljivom stanju utvrđuju se ugovorom.

Najmoprimac o svom trošku održava stan i pokriva troškove koji su posljedica redovne uporabe stana.

Najmoprimac podmiruje i troškove same uporabe stana neposrednim plaćanjem davatelju usluge (električna energija, komunalna naknada, voda, plin i drugi troškovi stanovanja).

 

Članak 28.

 

Najmoprimac može koristiti stan samo u svrhu stanovanja i na način utvrđen ugovorom o najmu.

Najmoprimac ne smije bez pisane suglasnosti najmodavca započeti s izvođenjem radova na adaptaciji i preinaci elemenata i uređaja u stanu.

Najmodavac ima pravo nadzirati izvođenje radova, kada su isti odobreni.

 

Članak 29.

 

Najmodavac može otkazati ugovor o najmu ako se najmoprimac koristi stanom suprotno  zakonu i ugovoru o najmu stana, a osobito ako:

-                     ne koristi stan duže od 6 mjeseci ili ako nakon dodjele stana i zaključenja ugovora ne počne koristiti stan dulje od 3 mjeseca, a o razlozima nije obavijestio najmodavca,

-                     koristi stan na  način da ometa drugog korisnika u zgradi u njegovom korištenju, remeti javni red i mir ili svojim postupcima čini druge kažnjive radnje povezane s korištenjem stana,

-                     ne plati u ugovorenom roku najamninu i druge ugovorene troškove,

-                     ako najmoprimac daje u podnajam stan ili dio stana, a za to nema dopuštenje najmodavca,

-                     u drugim slučajevima propisanim Zakonom o najmu stanova.

Prije otkaza ugovora najmodavac će pismeno pozvati najmoprimca da u roku od 30 dana otkloni razloge za otkaz, a opomena može izostati ako je najmoprimac već dva puta prethodno  opomenut te ponovo postupa suprotno ugovoru o najmu.

 

Članak 30.

 

Ugovor o najmu stana može prestati i raskidom, te sporazumom stranaka, sukladno zakonu.

Svaka od ugovornih strana može u svako doba raskinuti ugovor, ako druga strana ne ispunjava obveze iz ugovora i zakona.

Izjava o raskidu ugovora daje se u pisanom obliku i predaje drugoj strani neposredno uz potpis ili poštom preporučeno.

 

VI. NAJAMNINA

 

Članak 31.

 

Najamnina je naknada koju plaća najmoprimac za korištenje stana, a može biti zaštićena i slobodno ugovorena najamnina.

Zaštićenu najamninu plaćaju najmoprimci koje je odredio Zakon o najmu stanova.

Visinu zaštićene najamnine određuje Vlada Republike Hrvatske u skladu sa Zakonom o najmu stanova, odnosno Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje najamnine.

Slobodno ugovorenu najamninu plaćaju najmoprimci za koje Zakonom o najmu stanova nije određeno plaćanje zaštićene najamnine, a visinu najamnine određuje Poglavarstvo grada.

Sredstva ostvarena od najamnine koriste se za  popravak i poboljšanje nužnih uvjeta stanovanja u stanovima koji su izdani u najam.

 

VII. ZAVRŠNE ODREBE

Članak 32.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i mjerilima  za davanje stanova u najam u vlasništvu Grada Vinkovaca («Službeni glasnik» Grada Vinkovaca  broj 7/97.).

 

Članak 33.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku» Grada Vinkovaca.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Senko Bošnjak, dipl. oec., v.r.

Za točnost:

TAJNIK GRADSKOG VIJEĆA

Zlatko Dovhanj, dipl. iur.