Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30

Izmjene i dopune odluke o ustrojstvu upravnih odjela Grada Vinkovaca

Izmjene i dopune odluke o ustrojstvu upravnih odjela Grada Vinkovaca

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 023-05/09-01/02

URBROJ: 2188/01-01-09-2

Vinkovci, 06. listopada 2009. godine

 

 

Gradsko vijeće grada Vinkovaca na svojoj 5. sjednici održanoj dana 06. listopada 2009. godine, temeljem članka 53. st. 1. i 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.), članka 26. i 49. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 8/09.) i članka 28. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 9/09.), donosi:

 

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o

ustrojstvu upravnih odjela Grada Vinkovaca

 

Članak 1.

U Odluci o ustrojstvu upravnih odjela Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 4/09.) članak 19. mijenja se i glasi:

„Upravni odjeli općim aktom kojeg donosi gradonačelnik, na prijedlog pročelnika, utvrđuju svoj unutarnji ustroj,nazive i opise poslova radnih mjesta, stručne i druge uvjete za raspored na radna mjesta ovisno o prirodi poslova na način kojim se osigurava njihovo učinkovito izvršavanje, a prvenstveno pravovremeno ostvarivanje prava i dužnosti građana.

Pročelnik koji procjeni da postoji potreba upošljavanja novih uposlenika dužan je izraditi prijedlog plana prijema u službu. Plan prijema u službu na prijedlog pročelnika donosi gradonačelnik.“

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Senko Bošnjak, dipl. oec., v. r.

Za točnost:
TAJNIK GRADSKOG VIJEĆA
Zlatko Dovhanj, dipl. iur.