Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Vinkovaca za 2018. godinu

Službene obavijesti

Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Vinkovaca za 2018. godinu

GRADONAČELNIK

KLASA: 612-01/17-01/56

URBROJ: 2188/01-02-18-22

Vinkovci, 3. siječnja 2018. godine

 

Gradonačelnik grada Vinkovaca temeljem članaka 1. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" br. 47/90., 27/93. i 38/09.), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi ("Narodne novine" br. 76/93., 11/94. i 38/09.) i članka 44. i 46. Statuta  Grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 08/09. i 1/13.) objavljuje

Poziv

za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi

Grada Vinkovaca za 2018. godinu

 

I.

Javne potrebe u kulturi su programi, projekti, kulturne djelatnosti i manifestacije od interesa za Grad Vinkovce koje Grad programom utvrdi kao svoje javne potrebe, a za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Vinkovaca.

 

II.

Sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakonu o tehničkoj kulturi i kriterijima za vrednovanje programa u Program javnih potreba u kulturi za 2018. godinu uvrstit će se:

 • programi organizacija i manifestacija u kulturi od posebnog interesa za Grad Vinkovce
 • programi udruga i drugih organizacija u kulturi i tehničkoj kulturi
 • programi muzejsko-galerijske i likovne djelatnosti
 • programi u području kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti
 • programi knjižnične djelatnosti, izdavanje knjiga i časopisa u kulturi, te ostali programi u knjižnoj i nakladničkoj djelatnosti
 • znanstveno-istraživački skupovi i popratna izdanja na području kulture i tehničke kulture
 • programi filmske i audio-vizualne djelatnosti
 • programi koji promiču kulturu mladih i novih medijskih kultura
 • dramski, glazbeni, likovni i drugi programi s područja kulture
 • programi međugradske, međužupanijske, međuregionalne i međunarodne kulturne suradnje

 

III.

Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu sredstava iz Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Vinkovaca za 2018. godinu imaju ustanove, udruge, građani i druge pravne osobe s različitim programima i projektima s područja kulture i tehničke kulture s područja grada Vinkovaca.

Prijavu projekta na Poziv može podnijeti udruga upisana u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija odnosno, zaklada, ustanova ili druga pravna osoba čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti te je kao takva i registrirana u odgovarajućem Registru.

Udruge moraju imati Statute usklađene sa Zakonom o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14.).

Svi prijavitelji svojim temeljnim aktima moraju biti opredijeljeni za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja te moraju promicati ciljeve i uvjerenja koja nisu protivna Ustavu i zakonu.

IV.

Ako predlagatelj ima više prijedloga programa/projekata, svaki prijavljuje na zasebnim obrascima. Sve pristigle prijedloge razmatrat će Kulturno vijeće Grada Vinkovaca prema kriterijima za vrednovanje pristiglih prijedloga opisanima u Uputama za prijavitelje dostupnima na mrežnim stranicama Grada Vinkovaca: www.vinkovci.hr.

 

VI.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 760.000,00 kn.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 50.000,00 kuna.

V.

Uz prijavu na Poziv potrebno je dostaviti:

 1. Ispunjen obrazac opisa programa/projekta *
 2. Ispunjen obrazac proračuna programa/projekta *
 3. Potpisan obrazac Izjave da se protiv korisnika financiranja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa/projekta ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen
 4. Korisnici sredstava u 2017. godini  dužni su dostaviti i izvješće o realizaciji programa i utrošenih sredstava u 2017. godini

* - Za svaki program/projekt potrebno je ispuniti zasebni obrazac.

Obrasci se ispunjavaju isključivo na računalu.

S predlagateljima čiji prijedlozi budu uvršteni u Program javnih potreba u kulturi Grada Vinkovaca za 2018.godinu, sklopit će se Ugovor o korištenju sredstava za provedbu Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Vinkovaca za 2018. godinu.

Propisane obrasce možete preuzeti na internetskoj stranici Grada Vinkovaca: http://www.vinkovci.hr. Prijedlozi programa/projekata pripremljeni u skladu s ovim Pozivom mogu se dostaviti osobno ili poštom na: 

Grad Vinkovci

Upravni odjel za kulturu i turizam

 - Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2018. godinu -

Bana Jelačića 1

32100 Vinkovci

VI.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi kao i prijedlozi koji ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju neće se razmatrati.

Prijavitelji čiji programi nisu zadovoljili uvjete formalne provjere te prijavitelji čiji programi nisu odabrani za financiranje mogu u roku 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o tome, podnijeti prigovor. Razlozi i način podnošenja prigovora navedeni su u Uputama za prijavitelje koje su objavljene na internetskoj stranici Grada Vinkovaca: http://www.vinkovci.hr

 

 

GRADONAČELNIK:

Ivan Bosančić, mag. oec.

 

Ostale vijesti

Srijeda, 18.04.2018

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece za 2018.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece za 2018.

Utorak, 10.04.2018

Javni poziv za dostavu ponude za odabir organizatora proslave maturanata povodom završetka školovanja „Norijada 2018.“

Javni poziv za dostavu ponude za odabir organizatora proslave maturanata povodom završetka školovanja „Norijada 2018.“

Četvrtak, 05.04.2018

NATJEČAJ ZA REFERENTA ZA MJESNU SAMOUPRAVU u upravnom uredu Mjesnog odbora „Dvanaest redarstvenika “ -VJEŽBENIK/CA

NATJEČAJ ZA REFERENTA ZA MJESNU SAMOUPRAVU u upravnom uredu Mjesnog odbora „Dvanaest redarstvenika “ -VJEŽBENIK/CA

Četvrtak, 05.04.2018

Poziv na 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 10. travnja (utorak) 2018. god u 10.00 sati

Poziv na 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 10. travnja (utorak) 2018. god u 10.00 sati

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija