Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30

Službene obavijesti

PROJEKT ZAŽELI

 

GRADONAČELNIK

KLASA: 550-01/17-01/29

URBROJ: 2188/01-02-17-3

Vinkovci, 11. prosinca 2017.g.

 

      Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-27, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 „Zaželi-program zapošljavanja žena“, UP.02.1.1.05.0037, KLASA: 550-01/17-01/29, URBROJ: 2188/01-02-17-1, članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08.,36/09., 150/11., 144/12.,19/13. i 137/15.) i članka 47. Statuta  Grada Vinkovaca ( „Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca broj: 08/09. i 01/13.),  Gradonačelnik Grada Vinkovaca objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

 

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu

„Zaželi – Program zapošljavanja žena na području Grada Vinkovci“


RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI


1. UVJETI

    - Nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice;  s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

- Nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem

 

2. OPIS POSLOVA

    - pomoć u dostavi namirnica,

    - pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,

    - pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova,

    - pomoć pri oblačenju i svlačenju,

    - briga o higijeni i osobnom izgledu,

   - pomoć u socijalnoj integraciji,

   - posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava  pomagala i sl.),

   - pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje,

   - uključivanje u društvo te pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima.

 

 

3. BROJ TRAŽENIH RADNICA

    Traženi broj radnica je 50.

 

 

4. MJESTO RADA

    Poslovi će se obavljati na području Grada Vinkovaca.

 

 

5. TRAJANJE  RADNOG ODNOSA

    Predviđeno trajanje radnog odnosa je 24 mjeseca.

 

 

6. DOSTAVA PRIJAVA

    Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:


1. Životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
2. Presliku osobne iskaznice
3. Presliku dokaza o završenoj školi

4. Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (datum izdavanja nakon dana objave javnog poziva)

5. Vlastoručno ispunjenu i potpisanu Izjavu o pristanku na osposobljavanje za njegovateljicu ili gerontodomaćicu (može se preuzeti na stranicama Grada Vinkovaca www.vinkovci.hr ili osobno soba broj 9/2, Upravni odjel društvenih djelatnosti, Kralja Zvonimira 1.

 

    Podnositeljice su u životopisu dužne naznačiti kojoj skupini iz točke 1 pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu npr. za žene s invaliditetom : Rješenje o invaliditetu

 


       Prijave na natječaj dostavljaju se osobno u pisarnici Grada Vinkovaca ili poštom na adresu:

 

 

 

 

GRAD VINKOVCI

Bana J. Jelačića 1

32 100 Vinkovci

uz naznaku : „ Zaželi – Program zapošljavanja žena“

 

 

    Prijave se dostavljaju zaključno s danom 22.prosinca 2017.
    Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se uzeti u razmatranje.

 

 

 

                                                                                                 GRADONAČELNIK

                                                                                                 Ivan Bosančić, mag.oec. 

downloadIzjava.docword24.5 KB

Ostale vijesti

Četvrtak, 19.04.2018

Podaci vezani uz natječaj za višeg stručnog suradnika za pravne poslove u Službi za pravne poslove Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 36 od 18. travnja 2018. godine, a rok za podnoš

Podaci vezani uz natječaj za višeg stručnog suradnika za pravne poslove u Službi za pravne poslove Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 36 od 18. travnja 2018. godine, a rok za podnošenje prijava istječe 26. travnja 2018. godine.

Četvrtak, 19.04.2018

Podaci vezani uz natječaj za imenovanje pročelnika za kulturu i  turizam Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 36 od 18. travnja 2018. godine, a rok za podnošenje prijava istječe

Podaci vezani uz natječaj za imenovanje pročelnika za kulturu i  turizam Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 36 od 18. travnja 2018. godine, a rok za podnošenje prijava istječe 26. travnja 2018. godine.

Četvrtak, 19.04.2018

Javni poziv - pozivaju se stranke u postupku: investitor tvrtka GRAD-EXPORT d.o.o. vlasnici nekretnina za koje se izdaje izmjena građevinske dozvole i nositelji drugih stvarnih prava na tim nekretnina

Javni poziv - pozivaju se stranke u postupku: investitor tvrtka GRAD-EXPORT d.o.o. vlasnici nekretnina za koje se izdaje izmjena građevinske dozvole i nositelji drugih stvarnih prava na tim nekretninama, te vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s nekretninama za koje se izdaje izmjena građevinske dozvole, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjene građevinske dozvole KLASA: UP/I-361-03/16-01/000047 urbroj: 2188/01-09-17-0018 od 12. 04. 2017. godine

Srijeda, 18.04.2018

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece za 2018.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece za 2018.

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija