Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Poziv za uvid u spis predmeta KLASA: UP/I-361-03/17-01/000034 URBROJ: 2188/01-09-17- 0012

Službene obavijesti

Poziv za uvid u spis predmeta KLASA: UP/I-361-03/17-01/000034 URBROJ: 2188/01-09-17- 0012

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Grad Vinkovci

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000034

URBROJ: 2188/01-09-17- 0012

Vinkovci, 28.08.2017.

 

 • NAŠ DOM NAMJEŠTAJ d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge , HR-32100 Vinkovci, Bana Josipa Jelačića 65
 • GRAD VINKOVCI , HR-32100 Vinkovci, Bana Josipa Jelačića 1
 • Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama , HR-10000 Zagreb, Grada Vukovara 220
 • ŽELJKA VULIĆ, HR-32100 Vinkovci, BANA JELAČIĆA 67A
 • HEP D.D., HR-10000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 37
 • VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O., HR-32100 Vinkovci, Dragutina Žanića-Karle 47a
 • MIJO VULIĆ, HR-32100 Vinkovci, Bana Josipa Jelačića 65,
 • EVA VULIĆ, HR-32100 Vinkovci, Bana Josipa Jelačića 65

   

  Predmet:  Poziv za uvid u spis predmeta

  - dostavlja se

   

 1. Pozivaju se na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine sportsko-rekreacijske namjene, sportskog terena – odbojkaško igralište, 2. skupine, na novoformiranoj k.č. broj 5250/1 k.o. Vinkovci II (Vinkovci, J. Lovretića bb) koja će nastati spajanjem k.č. broj 5250/1 k.o. Vinkovci II i k.č. broj 6294/1 k.o. Vinkovci II, stranke u postupku:

  1. NAŠ DOM NAMJEŠTAJ d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, HR-32100 Vinkovci, Bana Josipa Jelačića 65, zastupan po zakonskom zastupniku Miji Vuliću

  -  kao investitora, vlasnika i posjednika k.č. broj 5250/1 upisane u z.k.uložak broj 9296 k.o. Vinkovci, upisane u posjedovni list 4503 k.o. Vinkovci II i k.č. broj 6294/1 k.o. Vinkovci II upisane u z.k.uložak broj 9178 k.o. Vinkovci, upisane u posjedovni list broj 4503 k.o. Vinkovci II, odnosno kao vlasnika i posjednika nekretnine za koje se izdaje građevinska dozvola,

  - kao vlasnika i posjednika k.č. broj 6097/2 k.o. Vinkovci II upisane u z.k.uložak broj 8590 k.o. Vinkovci, upisane u posjedovni list broj 4503 k.o. Vinkovci, odnosno kao vlasnika i posjednika nekretnine koja neposredno graniči s katastarskom česticom za koju se izdaje građevinska dozvola,

  - kao nositelja stvarnih prava u čiju je korist upisano pravo zaloga na k.č. broj 5251/1 i 5251/2 k.o. Vinkovci II, obje upisane u z.k.uložak 4350 k.o. Vinkovci, upisane u posjedovni list broj 3304 k.o. Vinkovci II, odnosno kao nositelja stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola.

  2. GRAD VINKOVCI, HR-32100 Vinkovci, Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu, Bana Josipa Jelačića 1, 

  - kao vlasnika i posjednika k.č. broj 5250/2 k.o. Vinkovci II upisane u z.k.uložak broj 7428 k.o. Vinkovci, upisnanu u posjedovni list brojk 3193 k.o. Vinkovci II, odnosno kao vlasnika i posjednika nekretnine koja neposredno graniči s nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola

  - kao nositelja stvarnih prava u čiju je korist upisano pravo služnosti na k.č. broj 6097/1 k.o. Vinkovci II upisanu u z.k.uložak 8609 k.o. Vinkovci, upisanu u posjedovni list broj 2094 k.o. Vinkovci II, odnosno kao nositelja stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola,

  3. HRVATSKE VODE, HR-10000 Zagreb, Grada Vukovara 220, kao pravnu osobu ovlaštenu za upravljenje vodama – upravitelja k.č. broj 6097/1 k.o. Vinkovci II upisanu u z.k.uložak 8609 k.o. Vinkovci, upisanu u posjedovni list broj 2094 k.o. Vinkovci II, odnosno kao upravitelja nekretnine koja neposredno graniči s nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola,

  4. ŽELJKA VULIĆ, HR-32100 Vinkovci, Bana Josipa Jelačića 67A, kao vlasnicu i posjednicu k.č. broj 5251/1 k.o. Vinkovci II upisanu u z.k.uložak broj 4350 k.o. Vinkovci, upisanu u posjedovni list broj 3304 k.o. Vinkovci II odnosno kao vlasnicu i posjednicu nekretnine koja neposredno graniči s nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola,

  5. HEP D.D., HR-10000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 37, u čiju je korist upisano pravo služnosti na k.č. broj 6097/1 k.o. Vinkovci II upisanu u z.k.uložak 8609 k.o. Vinkovci, upisanu u posjedovni list broj 2094 k.o. Vinkovci II, odnosno kao nositelja stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola,

  6. VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O., HR-32100 Vinkovci, Dragutina Žanića-Karle 47a, u čiju je korist upisano pravo služnosti na k.č. broj 6097/1 k.o. Vinkovci II upisanu u z.k.uložak 8609 k.o. Vinkovci, upisanu u posjedovni list broj 2094 k.o. Vinkovci II, odnosno kao nositelja stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola,

  7. MIJO VULIĆ, HR-32100 Vinkovci, Bana Josipa Jelačića 65 - kao nositelja stvarnih prava u čiju je korist upisano pravo služnosti plodouživanja, stanovanja i uporabe na nekretnine k.č. broj 5251/1 i 5251/2 k.o. Vinkovci II, obje upisane u z.k.uložak 4350 k.o. Vinkovci, upisane u posjedovni list broj 3304 k.o. Vinkovci II, odnosno kao nositelja stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola,

  8. EVA VULIĆ, HR-32100 Vinkovci, Bana Josipa Jelačića 65 - kao nositelja stvarnih prava u čiju je korist upisano pravo služnosti plodouživanja, stanovanja i uporabe na nekretnine k.č. broj 5251/1 i 5251/2 k.o. Vinkovci II, obje upisane u z.k.uložak 4350 k.o. Vinkovci, upisane u posjedovni list broj 3304 k.o. Vinkovci II, odnosno kao nositelja stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola,

  9. DOO MRVIĆ KOMERC RUMA, RS-RUMA, INDUSTRIJSKI PUT 66 - kao nositelja stvarnih prava u čiju je korist upisano pravo zaloga na nekretnine k.č. broj 5251/1 i 5251/2 k.o. Vinkovci II, obje upisane u z.k.uložak 4350 k.o. Vinkovci, upisane u posjedovni list broj 3304 k.o. Vinkovci II, odnosno kao nositelja stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola.

   

 2. U spis je priložen glavni projekt  zajedničke oznake ZOP: 3/2017 – ID od srpnja 2017. godine za koji je glavni projektant Marko Vidić, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 1458 (B2 inženjering d.o.o. za projektiranje, nadzor i tehničko savjetovanje HR-32100 Vinkovci, Duga ulica 24, OIB 45158981550) koji se sastoji od 2 MAPE  na temelju kojeg se izdaje građevinska dozvola.

   

 3. Uvid u spis predmeta može se izvršiti

  dana  08.09.2017 u 10:00 sati

  na lokaciji: Grad Vinkovci, Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada,

  HR-32100 Vinkovci, Kralja Zvonimira 1,

  soba 1/1.

   

 4. Strankama se poziv za uvid u spis predmeta dostavlja osobnom dostavom, a za stranku iz točke I.9. poziv se sukladno članku 116. stavku 2. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13. i 20/17.) dostavlja putem objavne ploče ovoga tijela i mrežne stranice grada Vinkovaca.
 5. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.
 6. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnoga tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela u trajanju od 8 dana.
 7. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

   

  SAVJETNIK ZA POSLOVE GRADNJE

  Marijana Čuljak, mag.iur.

   

   

   

  DOSTAVITI:

   

 1. NAŠ DOM NAMJEŠTAJ d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge

     HR-32100 Vinkovci, Bana Josipa Jelačića 65

 2. GRAD VINKOVCI

     Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu

     HR-32100 Vinkovci, Bana Josipa Jelačića 1

 3. Hrvatske vode

     HR-10000 Zagreb, Grada   Vukovara 220

 4. ŽELJKA VULIĆ

     HR-32100 Vinkovci, BANA JELAČIĆA 67A

 5. HEP D.D.

     HR-10000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 37

 6. VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.,

     HR-32100 Vinkovci, Dragutina Žanića-Karle 47a

 7. MIJO VULIĆ

     HR-32100 Vinkovci, Bana Josipa Jelačića 65,

 8. EVA VULIĆ

     HR-32100 Vinkovci, Bana Josipa Jelačića 65

 9. objavna ploča ovoga tijela

     od 28.08.2017. do 07.09.2017.

 10. mrežna stranica grada Vinkovaca

     od 28.08.2017. do 07.09.2017.

 11. U spis, ovdje

Ostale vijesti

Subota, 23.06.2018

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje troškova cijepljenja i mikročipiranja pasa na području grada Vinkovaca za 2018. godinu

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje troškova cijepljenja i mikročipiranja pasa na području grada Vinkovaca za 2018. godinu

Četvrtak, 21.06.2018

Obavijest za javnost o Odluci o izradi 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca

Obavijest za javnost o Odluci o izradi 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca

Petak, 15.06.2018

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Petak, 15.06.2018

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija