Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30

Službene obavijesti

Javni poziv

REPUBLIKA HRVATSKA
Vukovarsko-srijemska županija
Grad Vinkovci
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
KLASA: UP/I-350-05/17-01/000009
URBROJ: 2188/01-09-17-0004
Vinkovci, 11.07.2017.

 Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša sukladno članku 149. stavku 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), a u svezi s člankom 142. stavkom 1. Zakona o prostornom uređenju, povodom zahtjeva Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije društvo s ograničenom odgovornošću , HR-32100 Vinkovci, Dragutina Žanića-Karle 47A, OIB: 30638414709, zastupanog po HIDROPROJEKT-ING d.o.o., HR-10000 Zagreb, Draškovićava 35, OIB: 07963942338 za izdavanje I. izmjene i dopune lokacijske dozvole Klasa:UP/I-350-05/17-01/000001; Urbroj:2188/01-09-17-0020, od 17.05.2017. godine,  o b j a v l j u j e

JAVNI POZIV
I. Pozivaju se stranke u postupku: investitor, vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na k.č. broj 3211 k.o. Vinkovci I na uvid u spis predmeta za izdavanje I. izmjene i dopune lokacijske dozvole Klasa:UP/I-350-05/17-01/000001, Urbroj:2188/01-09-17-0020, od 17.05.2017. godine, radi izjašnjenja za zahvat u prostoru - sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda naselja Vinkovci, Mirkovci i Borinci.
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana:
24.07.2017.
u vremenu od 08:30 do 11:30 sati,
u Vinkovcima, Kralja Zvonimira 1,
u prostorijama Upravnog odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
soba broj 1/1.
III.  Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba  donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. I. izmjena i dopuna lokacijske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu za uvid u spis predmeta, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
V. Ako se stranka iz opravdanih razloga ne može odazvati pozivu za uvid u spis predmeta, uvid može izvršiti i naknadn, ali najkasnije u roku od osam dana od zadnjeg dana određenog u pozivu za uvid, u kojem je slučaju stranka dužna dokazati opravdanost razloga zvog kojih se nije mogla odazvati pozivu.


SAVJETNIK ZA POSLOVE GRADNJE
Marijana Čuljak, mag.iur.
DOSTAVITI:
1. Oglasna ploča upravog tijela
od 11.07.2017. godine do 21.07.2017. godine
2. Mrežna stranica grada Vinkovci
od 11.07.2017. godine do 21.07.2017. godine,
3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
4. U spis, ovdje.

Ostale vijesti

Utorak, 21.11.2017

Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i pridjelozima o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave rekonstrukcije i dogradnje šk

Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i pridjelozima o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave rekonstrukcije i dogradnje škole i izgradnje školske dvorane OŠ N. Tesle u Mirkovcima

Ponedeljak, 13.11.2017

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave rekonstrukcije i dogradnje škole i izgradnje školske dvorane OŠ N. Tesle u Mirkovcima

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave rekonstrukcije i dogradnje škole i izgradnje školske dvorane OŠ N. Tesle u Mirkovcima - osmi dio radova I. etape

Četvrtak, 09.11.2017

Poziv na 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 14. studenog (utorak) 2017. god u 10.00 sati

Poziv na 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 14. studenog (utorak) 2017. god u 10.00 sati

Utorak, 07.11.2017

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za radno mjesto viši referent za poduzetništvo i obrtništvo

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za radno mjesto viši referent za poduzetništvo i obrtništvo

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija