Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30

Službene obavijesti

Javni poziv

REPUBLIKA HRVATSKA
Vukovarsko-srijemska županija
Grad Vinkovci
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
KLASA: UP/I-350-05/17-01/000009
URBROJ: 2188/01-09-17-0004
Vinkovci, 11.07.2017.

 Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša sukladno članku 149. stavku 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), a u svezi s člankom 142. stavkom 1. Zakona o prostornom uređenju, povodom zahtjeva Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije društvo s ograničenom odgovornošću , HR-32100 Vinkovci, Dragutina Žanića-Karle 47A, OIB: 30638414709, zastupanog po HIDROPROJEKT-ING d.o.o., HR-10000 Zagreb, Draškovićava 35, OIB: 07963942338 za izdavanje I. izmjene i dopune lokacijske dozvole Klasa:UP/I-350-05/17-01/000001; Urbroj:2188/01-09-17-0020, od 17.05.2017. godine,  o b j a v l j u j e

JAVNI POZIV
I. Pozivaju se stranke u postupku: investitor, vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na k.č. broj 3211 k.o. Vinkovci I na uvid u spis predmeta za izdavanje I. izmjene i dopune lokacijske dozvole Klasa:UP/I-350-05/17-01/000001, Urbroj:2188/01-09-17-0020, od 17.05.2017. godine, radi izjašnjenja za zahvat u prostoru - sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda naselja Vinkovci, Mirkovci i Borinci.
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana:
24.07.2017.
u vremenu od 08:30 do 11:30 sati,
u Vinkovcima, Kralja Zvonimira 1,
u prostorijama Upravnog odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
soba broj 1/1.
III.  Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba  donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. I. izmjena i dopuna lokacijske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu za uvid u spis predmeta, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
V. Ako se stranka iz opravdanih razloga ne može odazvati pozivu za uvid u spis predmeta, uvid može izvršiti i naknadn, ali najkasnije u roku od osam dana od zadnjeg dana određenog u pozivu za uvid, u kojem je slučaju stranka dužna dokazati opravdanost razloga zvog kojih se nije mogla odazvati pozivu.


SAVJETNIK ZA POSLOVE GRADNJE
Marijana Čuljak, mag.iur.
DOSTAVITI:
1. Oglasna ploča upravog tijela
od 11.07.2017. godine do 21.07.2017. godine
2. Mrežna stranica grada Vinkovci
od 11.07.2017. godine do 21.07.2017. godine,
3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
4. U spis, ovdje.

Ostale vijesti

Četvrtak, 19.04.2018

Podaci vezani uz natječaj za višeg stručnog suradnika za pravne poslove u Službi za pravne poslove Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 36 od 18. travnja 2018. godine, a rok za podnoš

Podaci vezani uz natječaj za višeg stručnog suradnika za pravne poslove u Službi za pravne poslove Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 36 od 18. travnja 2018. godine, a rok za podnošenje prijava istječe 26. travnja 2018. godine.

Četvrtak, 19.04.2018

Podaci vezani uz natječaj za imenovanje pročelnika za kulturu i  turizam Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 36 od 18. travnja 2018. godine, a rok za podnošenje prijava istječe

Podaci vezani uz natječaj za imenovanje pročelnika za kulturu i  turizam Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 36 od 18. travnja 2018. godine, a rok za podnošenje prijava istječe 26. travnja 2018. godine.

Četvrtak, 19.04.2018

Javni poziv - pozivaju se stranke u postupku: investitor tvrtka GRAD-EXPORT d.o.o. vlasnici nekretnina za koje se izdaje izmjena građevinske dozvole i nositelji drugih stvarnih prava na tim nekretnina

Javni poziv - pozivaju se stranke u postupku: investitor tvrtka GRAD-EXPORT d.o.o. vlasnici nekretnina za koje se izdaje izmjena građevinske dozvole i nositelji drugih stvarnih prava na tim nekretninama, te vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s nekretninama za koje se izdaje izmjena građevinske dozvole, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjene građevinske dozvole KLASA: UP/I-361-03/16-01/000047 urbroj: 2188/01-09-17-0018 od 12. 04. 2017. godine

Srijeda, 18.04.2018

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece za 2018.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece za 2018.

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija