Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Poziv na 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 12. srpnja (srijeda) 2017. god u 10.00 sati

Službene obavijesti

Poziv na 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 12. srpnja (srijeda) 2017. god u 10.00 sati

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/06

URBROJ: 2188/01-01-17-1

Vinkovci, 04. srpnja 2017. godine

 

 

Temeljem članka 39. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 9/09. i 1/13.) sazivam  2.  sjednicu Gradskog vijeća za dan

 

 

12. srpnja (srijeda) 2017. godine u 10,00 sati

U VELIKOJ GRADSKOJ VIJEĆNICI, Bana Jelačića 1, Vinkovci

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

            Skraćeni zapisnik

1.                  Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Vinkovaca za 2016. godinu.

IZVJESTITELJICA:        Sanja Lozić, dipl. oec., pročelnica Upravnog odjela za

proračun i financije

2.                  Prijedlog Odluke o suglasnosti i davanju jamstva tvrtki GTG Vinkovci d.o.o.

IZVJESTITELJICA:        Sanja Lozić, dipl. oec.

3.                  Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Vinkovce i Plan zaštite od požara.

IZVJESTITELJ: Ante Jelić, ing. ZOP-a

4.                  Izvješće o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Vinkovci za 2016. godinu.

IZVJESTITELJ:   Ante Jelić, ing. ZOP-a, zapovjednik

5.                  Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje javne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama na području grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ:   Ivan Turda, dipl. ing., predsjednik Povjerenstva

6.                  Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Glazbene škole Josipa Runjanina.

IZVJESTITELJICA: Andrea Vinković, dipl. iur., v.d. pročelnice Upravnog odjela

društvenih djelatnosti

7.                  Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2016. godinu u okviru Plana gospodarenja otpadom u gradu Vinkovcima za razdoblje 2009. do 2017. godine.

IZVJESTITELJ:   Mario Naglić, dipl.iur., pročelnik Upravnog odjela za

prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

8.                  Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ:   Zlatko Dovhanj, dipl. iur., pročelnik Upravnog odjela za

normativnu djelatnost i opće poslove

9.                  Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o ustrojstvu upravnih odjela i ustrojstvenih jedinica Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ:   Zlatko Dovhanj, dipl. iur.

10.              Izbor tajnika Gradskog vijeća.

IZVJESTITELJ: Mladen Karlić, dr. med., predsjednik Gradskog vijeća

11.              a/ Izbor Komisije za izdavanje stanova u najam.

b/ Izbor Povjerenstva za prodaju gradskih stanova

c/ Izbor Povjerenstva za prodaju i zakup gradskih nekretnina.

IZVJESTITELJ:   predsjednik/ca Komisije za izbor i imenovanje

12.              Aktualna pitanja.

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Mladen Karlić, dr. med.

Ostale vijesti

Četvrtak, 19.04.2018

Podaci vezani uz natječaj za višeg stručnog suradnika za pravne poslove u Službi za pravne poslove Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 36 od 18. travnja 2018. godine, a rok za podnoš

Podaci vezani uz natječaj za višeg stručnog suradnika za pravne poslove u Službi za pravne poslove Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 36 od 18. travnja 2018. godine, a rok za podnošenje prijava istječe 26. travnja 2018. godine.

Četvrtak, 19.04.2018

Podaci vezani uz natječaj za imenovanje pročelnika za kulturu i  turizam Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 36 od 18. travnja 2018. godine, a rok za podnošenje prijava istječe

Podaci vezani uz natječaj za imenovanje pročelnika za kulturu i  turizam Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 36 od 18. travnja 2018. godine, a rok za podnošenje prijava istječe 26. travnja 2018. godine.

Četvrtak, 19.04.2018

Javni poziv - pozivaju se stranke u postupku: investitor tvrtka GRAD-EXPORT d.o.o. vlasnici nekretnina za koje se izdaje izmjena građevinske dozvole i nositelji drugih stvarnih prava na tim nekretnina

Javni poziv - pozivaju se stranke u postupku: investitor tvrtka GRAD-EXPORT d.o.o. vlasnici nekretnina za koje se izdaje izmjena građevinske dozvole i nositelji drugih stvarnih prava na tim nekretninama, te vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s nekretninama za koje se izdaje izmjena građevinske dozvole, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjene građevinske dozvole KLASA: UP/I-361-03/16-01/000047 urbroj: 2188/01-09-17-0018 od 12. 04. 2017. godine

Srijeda, 18.04.2018

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece za 2018.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece za 2018.

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija