Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Javni poziv za dostavu ponude za uspostavu i provedbu Službe spašavanja života na vodi na kupalištu "Banja"

Službene obavijesti

Javni poziv za dostavu ponude za uspostavu i provedbu Službe spašavanja života na vodi na kupalištu "Banja"

GRADONAČELNIK

KLASA: 620-01/17-01/05

URBROJ: 2188/01-02-17-1

Vinkovci, 12. lipnja 2017.

 

 

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“br.33/01.,60/01. vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.) i članka 47. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 08/09. i 1/13.)  objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

za dostavu ponude za uspostavu i provedbu

Službe spašavanja života na vodi na kupalištu „Banja“

                                                                                    

I.

Na Javni poziv za odabir organizatora i provoditelja Službe spašavanja života na vodi na kupalištu „Banja“ mogu se prijaviti fizičke i pravne osobe koje prema svojoj registriranoj djelatnosti mogu obavljati poslove zaštite i spašavanja.

 

II.

            Služba spašavanja života na vodi uspostavlja se za razdoblje od 1. srpnja 2017. do 31. kolovoza 2017. godine u vremenu od 10 do 18 sati. Početak rada Službe kao i završetak djelovanja uspostavljene Službe može se promjeniti u slučaju loših vremenskih uvjeta.

III.

Organizator je dužan uspostaviti i organizirati Službu spašavanja života na vodi koju će činiti najmanje dva (2) spasitelja koji djeluju sukladno zakonima i pravilnicima koji definiraju rad kupališta i djelovanje Spasilačke službe.

            Spasitelji moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • moraju biti stariji od 18 godina,
 • moraju imati završen tečaj za spasioca pri Službi spašavanja života na vodi Hrvatskog Crvenog križa.

  Grad Vinkovci osigurava obveznu osobnu opremu spasitelja.

  Grad Vinkovci osigurava opremu i sredstva za pružanje prve pomoći.

  IV.

  U Proračunu Grada Vinkovaca za 2017. godinu na poziciji 4162, konto 32399, planirana su financijska sredstva u iznosu od 35.000,00 kuna za organizaciju Službe spašavanja života na vodi.

  Prijavitelj je dužan izraditi ponudu u okviru planiranih proračunskih sredstava Grada Vinkovaca.

  V.

  Ponuda mora sadržavati:

 • Troškovnik organizacije Službe spašavanja života na vodi,
 • Presliku izvatka iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra prijavitelja,
 • Potpisan i pečatom ovjereni obrazac Izjave o nekažnjavanju.

  VI.

  Rok za podnošenje ponude s odgovarajućom dokumentacijom je osam dana od dana objave Javnog poziva.Ponuda se dostavlja osobno ili putem pošte u zatvorenoj omotnici na adresu:

   

  GRAD VINKOVCI

  Upravni odjel društvenih djelatnosti

  Bana J. Jelačića 1

  s naznakom „JAVNI POZIV – BANJA“

   

  Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje.

  VII.

  Odluku o odabiru donosi Gradonačelnik Grada Vinkovaca na prijedlog Povjerenstva Upravnog odjela društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca, prema ocjeni kvalitete u roku 8 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

  O donesenoj odluci bit će obaviješteni svi ponuditelji pisanim putem.

  S odabranim ponuditeljem Grad Vinkovci sklapa ugovor kojim uređuje međusobna prava i obveze.

   

   

   

   

  VIII.

  Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu pošte mario.juric@vinkovci.hr ili na broj telefona 032/493 – 327.

  Tekst Javnog poziva s obrascem Izjave o nekažnjavanju objavljuje se na Internet stranici Grada Vinkovaca www.vinkovci.hr  .

   

   

   

  Gradonačelnik

  Ivan Bosančić, mag.oec.

 

downloadIZJAVA.docxword12.88 KB

Ostale vijesti

Srijeda, 17.01.2018

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP d.d.

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP d.d.

Petak, 12.01.2018

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Poduzetničko-industrijskoj zoni „Jošine“ Grad Vinkovci

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Poduzetničko-industrijskoj zoni „Jošine“ Grad Vinkovci

Petak, 12.01.2018

Oglas za prodaju rabljenog motornog vozila - prodaja putem predaje pisane ponude za kupnju

Oglas za prodaju rabljenog motornog vozila - prodaja putem predaje pisane ponude za kupnju

Četvrtak, 11.01.2018

Projekt "Zaželi" – Program zapošljavanja žena na području Grada Vinkovci - Odluka o odabiru kandidatkinja

Projekt "Zaželi" – Program zapošljavanja žena na području Grada Vinkovci - Odluka o odabiru kandidatkinja

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija