Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Javni poziv za dostavu ponude za odabir organizatora proslave maturanata povodom završetka školovanja Norijada 2017

Službene obavijesti

Javni poziv za dostavu ponude za odabir organizatora proslave maturanata povodom završetka školovanja Norijada 2017

GRADONAČELNIK

KLASA: 602-03/17-01/04

URBROJ: 2188/01-02-17-1

Vinkovci, 12. travnja 2017.

                                                                                                                                                                                                                                          

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.) i članku 47. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 08/09. i 1/13.) objavljuje

 

 

J A V N I   P O Z I V

za dostavu ponude za odabir organizatora proslave maturanata

povodom završetka školovanja „Norijada 2017.“

 

 

I.

            Na Javni poziv za odabir organizatora proslave maturanata povodom završetka školovanja „Norijada 2017.“ (u nastavku teksta: Norijada) mogu se prijaviti fizičke i pravne osobe koje prema svojoj registriranoj djelatnosti mogu organizirati događaj koji je predmet ovog Javnog poziva.

Političke stranke, udruženja ili slična tijela proizašla iz političkih stranaka ne mogu biti prijavitelji na ovome Javnom pozivu.

 

            II.                                                                  

 

Proslava Norijada održava se u mjesecu svibnju 2017. godine.

Program proslave sastoji se od dva dijela koji se održavaju na dvije različite lokacije:

 

-          pješačka zona grada Vinkovaca i

-          pomoćni stadion HNK Cibalije.

 

III.

 

Organizator je dužan u prvom dijelu programa proslave koji se održava na pješačkoj zoni Grada Vinkovaca provesti sljedeće:

-          angažirati domaću tamburašku skupinu koja će izvoditi izvorne pjesme slavonskog kraja,

-          organizirati izvođenje kola - Šokačko kolo maturanata,

-          organizirati snimanje kola,

Organizator je dužan u drugom dijelu programa proslave koji se održava na pomoćnom stdionu HNK Cibalije provesti sljedeće:

 

-          organizirati natkrivenu pozornicu, ozvučenje i rasvjetu za zabavni program

-          organizirati glazbeni zabavni program,

-          organizirati posluživanje hrane i pića,

-          osigurati kemiske toalete.

 

Organizator je dužan proslavu prijaviti Policijskoj upravi Vukovarsko-srijemske županije i svim nadležnim institucijama.

Organizator je dužan provesti potrebne radnje kako bi se osigurala sigurnost svih sudionika, angažirati zaštitarsku službu, dežurstvo osoblja i Hitne medicinske službe.

Organizator mora osigurati praćenje proslave od strane medija.

Organizator je dužan obaviti i sve ostale potrebne radnje nužne za organizaciju i održavanje sigurne i zakonite proslave Norijade.

 

IV.

 

U proračunu Grada Vinkovaca za 2017. godinu planirana su financijska sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna za organizaciju Dana maturanata - Norijade.

Prijavitelj je dužan izraditi ponudu u okviru planiranih proračunskih sredstava Grada Vinkovaca.

Ukoliko ponuda prelazi iznos planiranih sredstava, dodatna sredstva organizator je dužan osigurati iz vlastitih izvora.

 

V.

 

Ponuda mora sadržavati:

 

-          opis organizacije proslave iz koje je između ostalog vidljiv opis zabavnog programa

-          troškovnik organizacije i održavanja proslave,

-          plan medijske kampanje i promidženih aktivnosti,

-          presliku izvadka iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra ponuditelja,

-          potpisani i pečatom ovjereni obrazac Izjave o nekažnjavanju.

 

VI.

 

Rok za podnošenje ponude s odgovarajućom dokumentacijom je petak 21.04.2017. godine.

Ponude se dostavljaju osobno ili putem pošte u zatvorenoj omotnici na adresu:

 

GRAD VINKOVCI

Upravni odjel društvenih djelatnosti

Bana J. Jelačića 1

32 100 Vinkovci

s naznakom „JAVNI POZIV – NORIJADA 2017.“

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

VII.

 

Odluku o odabiru donosi Povjerenstvo Upravnog odjela društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca, prema ocjeni kvalitete organizacije proslave i ponuđenih dodatnih sadržaja, u roku 8 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. Povjerenstvo prilikom donošenja odluke o odabiru može zatražiti mišljenje predstavnika maturanata svih škola.

O donesenoj Odluci bit će obaviješteni svi ponuditelji pisanim putem.

S odabranim ponuditeljem Grad Vinkovci sklapa ugovor kojim uređuje međusobna prava i obveze.

 

VIII.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte mario.juric@vinkovci.hr ili na broj telefona 098 755 909.

Tekst Javnog poziva s obrascem Izjave o nekažnjavanju objavljuje se na Internet stranici Grada Vinkovaca www.vinkovci.hr  .

 

downloadNORIJADA_2017.pdfpdf220.22 KB
downloadIZJAVA.docxword12.92 KB

Ostale vijesti

Petak, 15.06.2018

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Petak, 15.06.2018

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Četvrtak, 14.06.2018

Javni poziv za uvid u spis predmeta rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (dogradnja) doma za stare i nemoćne, 2. skupine na građevnoj čestici 740 k.o. Vinkovci I Vinkovci, Splitska 7

Javni poziv za uvid u spis predmeta rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (dogradnja) doma za stare i nemoćne, 2. skupine na građevnoj čestici 740 k.o. Vinkovci I Vinkovci, Splitska 7

Petak, 08.06.2018

Ponovljeni javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca

Ponovljeni javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija