Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Službene obavijesti

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

GRADONAČELNIK

KLASA: 940-01/17-01/74

URBROJ: 2188/01-02-17-1

Vinkovci, 13. ožujka 2017. god.

 

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine” br. 125/11 i 64/15), članka 2. i 14. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 7/99 i 2/09.), članka 3. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 7/99 i 2/09), temeljem ranije donesenih važećih Zaključaka, te Zaključaka KLASA: 944-15/11-01/15, URBROJ: 2188/01-02-11-4, KLASA: 944-15/11-01/27, URBROJ: 2188/01-02-11-1, oba od 12. travnja 2011. god., KLASA: 944-15/12-01/91, URBROJ: 2188/01-02-12-1, od 01. listopada 2012. god., KLASA: 372-03/14-01/08, URBROJ: 2188/01-02-14-8, od 19. svibnja 2014. god., KLASA: 940-01/17-01/14, URBROJ: 2188/01-02-17-6, od 13. ožujka 2017.god., Gradonačelnik Grada Vinkovaca  r a s p i s u j e

 

 
N A T J E Č A J

za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

 

 

I.

Raspisuje se natječaj za:

 

1. Prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Vinkovaca i to:  

 

- k.č.br. 2880/2 Oranica u ul. B. Jelačića sa 182 m2, upisane u zk.ul.br. 243, k.o. Vinkovci, po početnoj cijeni od 36.000,00 kuna.

 

Namjena parcele prema GUP-u grada Vinkovaca je „M2A – mješovita namjena-pretežito poslovna sa središnjim funkcijama“.

 

Ugovorna cijena nekretnine plaća se u jednokratnom iznosu u roku 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.

            Upis prava vlasništva na kupljenoj nekretnini izvršit će se u zemljišnoj knjizi nakon predočenja dokaza o uplaćenom cjelokupnom iznosu ugovorne cijene nekretnine.

Porez na promet nekretnina i druge obveze, trošak procjene tržišne vrijednosti nekretnina, te trošak ovjere kod javnog bilježnika snosi kupac.

 

 

 

 

2.      Davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Vinkovaca i to:

 

a) poslovni prostor u Vinkovcima, u ulica M.A. Reljkovića 2, površine 80,00 m2, koji nalazi u zgradi izgrađenoj na k.č.br. 1843/5, upisane u zk.ul.br. 7428, k.o. Vinkovci, energetski certifikat-razred D,  po početnom iznosu mjesečne zakupnine od 3.600,00 kuna bez PDV-a,

b) poslovni prostor u Vinkovcima, u Ulici bana J. Jelačića 36, površine 21,00 m2, koji se nalazi u zgradi izgrađenoj na k.č.br. 3039/2, upisane u zk.ul.br. 354, k.o. Vinkovci, energetski certifikat-razred G, po početnom iznosu mjesečne zakupnine od 945,00 kuna bez PDV-a,

c) poslovni prostor u Mirkovcima, Trg N. Tesle 4, površine 29,00 m2, koji se nalazi u zgradi izgrađenoj na k.č.br. 1036/2, upisane u zk.ul.br. 2158, k.o. Mirkovci, energetski certifikat-razred D, po početnom iznosu mjesečne zakupnine od 1.073,00 kuna bez PDV-a,

d) poslovni prostor u Mirkovcima, Trg N. Tesle 4, površine 11,30 m2, koji se nalazi u zgradi izgrađenoj na k.č.br. 1036/2, upisane u zk.ul.br. 2158, k.o. Mirkovci, energetski certifikat-razred E, po početnom iznosu mjesečne zakupnine od 418,10 kuna bez PDV-a,

e) poslovni prostor u Mirkovcima, Trg N. Tesle 4, površine 3,50 m2, koji se nalazi u zgradi izgrađenoj na k.č.br. 1036/2, upisane u zk.ul.br. 2158, k.o. Mirkovci, energetski certifikat-razred E, po početnom iznosu mjesečne zakupnine od 129,50 kuna bez PDV-a,

f) poslovni prostor u Vinkovcima, u ulici A. Stepinca 90, površine 40,00 m2, koji se nalazi u zgradi izgrađenoj na k.č.br. 874/1, upisane u zk.ul.br. 303, k.o. V. N. Selo, energetski certifikat-razred G, po početnom iznosu mjesečne zakupnine od 1.480,00 kuna bez PDV-a.

 

Najpovoljnijim ponuditeljima na natječaju smanjit će se za 25 % ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, sukladno Zaključku Gradonačelnika Grada Vinkovaca, od 10. veljače 2014. god., a smanjenje će trajati do njegovog ukidanja ovisno o gospodarskim kretanjima u Gradu Vinkovcima i Republici Hrvatskoj.

Na iznos mjesečne zakupnine utvrđen na gore navedeni način obračunavat će se zakonska stopa PDV-a.

 

Poslovni prostori daju se u zakup u svrhu obavljanja trgovačke djelatnosti, na neodređeno vrijeme, osim poslovnih prostora pod točkom 2. a), b) i f) koji se daju u zakup na određeno vrijeme, do okončanja postupka denacionalizacije.

 

            Članovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, članovi obitelji zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljci iz Domovinskog rata, te ostali  hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su proveli u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 12 mjeseci, imaju prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost, ako sudjeluje u javnom natječaju i udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude.

            Osobe iz gore navedenog stavka imaju prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora ako nisu korisnici mirovine ostvarene po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, s tim da su dužne priložiti dokaz o svom statusu.

 

 

 

3. Davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta, radi postavljanja montažnog kioska za obavljanje trgovačke djelatnosti (tihe i čiste djelatnosti), na vremenski period od 5 godina i to na dijelu:

 

a) k.č.br. 2769 Dvorište u ul. V. Nazora sa 989 m2, upisana u zk.ul.br. 243, I. zona, lokacija br. 3, u površini od 6,00 m2, po početnom iznosu mjesečne zakupnine od 600,00 kuna,

 

b) k.č.br. 5657/1 Park u ul. H.D. Genschera sa 27329 m2, upisana u zk.ul.br. 7428, II. zona, u površini od 12 m2, po početnom iznosu mjesečne zakupnine od 960,00 kuna,

 

c) k.č.br. 411/1 Prostor oko zgrade u Zagrebačkoj ulici sa 16842 m2, upisana u zk.ul.br. 7428, II. zona, u površini od 11,52 m2, s početnim iznosom mjesečne zakupnine od  921,60 kuna,

 

d) k.č.br. 767/78 Ulica Ohridska sa 18850 m2, upisana u zk.ul. 1, II. zona, u površini od 8,10 m2, s početnim iznosom mjesečne zakupnine od 648,00 kuna,

 

e) k.č.br. 3685/62 Zelena površina u ul. K. Domagoja sa 4216 m2, upisana u zk.ul. 1, IV. zona, lokacija br. 1 i 2, svaka u površini od 9,00 m2, s početnim iznosom mjesečne zakupnine po lokaciji od 360,00 kuna, sve u k.o. Vinkovci,

 

f) k.č.br. 1592/1 Ulica kralja S. Tomaševića sa 7343 m2, upisana u zk.ul.br. 1, II. zona, u  površini od 9,00 m2,  k.o. V. N. Selo, s početnim iznosom mjesečne zakupnine od 720,00 kuna.

 

Zakupnici navedenih lokacija obvezni su sve potrebne priključke kioska na infrastrukturu ishoditi i izvesti o svom trošku, sukladno uvjetima davatelja usluga, bez prava na povrat uloženih sredstava.

 

 

4. Davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta, na neodređeno vrijeme, u svrhu postavljanja reklamnih panoa, u k.o. Vinkovci i to:

 

a) Dva panoa (montažno-demontažni, dvostrani, samostojeći)

- na dijelu k.č.br. 2984/4 Oranica u ulici Z. Sremca sa 2762 m2, upisane u zk.ul.br. 958, k.o. Vinkovci,

 

b) Jedan pano (montažno-demontažni, jednostrani, samostojeći)

- na dijelu k.č.br. 1181/1 Izgrađeno zemljište, prostor oko zgrade u ulici A. Starčevića sa 11938 m2, upisane u zk.ul.br. 7428, k.o. Vinkovci.

 

Reklamni panoi mogu biti oglasne površine do 12 m2, a početni iznos godišnje zakupnine iznosi 150,00 kn/m2 površine panoa (ako je pano dvostrani plaća se za svaku stranu).

 Ponuditelj je dužan u ponudi navesti površinu panoa kojega namjerava postaviti.

 

 

Zakupnici lokacija obvezni su oglasne panoe postaviti u skladu sa važećim propisima i pravilima struke, te u tu svrhu ishoditi sve potrebne dozvole, suglasnosti i priključke na infrastrukturu, te isto izvesti o svom trošku, bez prava na povrat uloženih sredstava.

 

5. Davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Vinkovaca u svrhu poljoprivredne obrade i to:

 

- k.č.br. 4458/1 Oranica Blato sa 953 m2, upisana u zk.ul.br. 7428, k.o. Vinkovci, na određeno vrijeme – do privođenja iste namjeni, po početnom iznosu zakupnine od 476,50 kuna godišnje,

 

 

II.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe sukladno pozitivnim pravnim propisima.

 

III.

            Natječaj se provodi izborom najpovoljnijeg ponuditelja. Najpovoljniji je onaj ponuditelj koji uz ispunjenje uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos.

 

IV.

            Neće biti uzete u razmatranje ponude ponuditelja koji imaju nepodmirene obveze prema Gradu Vinkovcima i državnom proračunu.

 

Neće biti uzete u razmatranje niti ponude ponuditelja:

 

- pravne osobe u kojoj je sada ili je bio osnivač, suosnivač, vlasnik ili odgovorna osoba, te

- fizičke osobe koja je sada ili je bila osnivač, suosnivač, vlasnik ili odgovorna osoba,

 

u pravnoj osobi koja je bila zakupnik gradske nekretnine, a nije uredno ispunila ugovorne obveze, a za što je ponuditelj uz ponudu dužan priložiti pisanu izjavu pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću ovjerenu kod javnog bilježnika.

 

 

V.

Pisana ponuda treba sadržavati:

- za fizičke osobe - ime i prezime, adresa, OIB, 

- za pravne osobe - naziv tvrtke, sjedište, OIB,

- oznaku nekretnine za koju se natječe,

- iznos koji se nudi izražen u kunama,

- dokaz o uplaćenoj jamčevini,

- potvrde o podmirenim obvezama prema Gradu Vinkovcima i državnom proračunu,

- potvrdu o stručnoj osposobljenosti – obrtnicu (za fizičke osobe), te

- dokaz o upisu u sudski ili drugi registar (za pravne osobe i udruge građana),

- broj računa za slučaj povrata jamčevine.

- punomoć ako natjecatelji imaju punomoćnika, odnosno ispravu iz koje je razvidno tko   je zakonski zastupnik pravne osobe.

 

 

 

VI.

            Svaki ponuditelj za kupnju nekretnina dužan je na ime jamčevine uplatiti 10% od početne prodajne cijene navedene u natječaju, a ponuditelji za zakup nekretnina na ime jamčevine dužni su uplatiti navedeni iznos početne cijene zakupnine.

Ponuditelji za zakup lokacija za postavljanje oglasnih panoa dužni su na ime jamčevine uplatiti 500,00 kuna pojedinačno za svako oglasno mjesto.

Jamčevinu su dužni uplatiti u korist Proračuna Grada Vinkovaca br: HR4023400091848700005 (poziv na broj: HR24,7889-9401170174).

            Ukoliko se ponuditelj natječe za više nekretnina potrebno je dostaviti odvojenu ponudu za svaku nekretninu u posebnoj omotnici i uplatiti jamčevinu pojedinačno za svaku nekretninu.

            Neuspjelim ponuditeljima jamčevina se vraća, a najpovoljnijem ponuditelju uračunava se u cijenu prilikom sklapanja ugovora.

 

VII.

Pisane ponude na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom “ZA NATJEČAJ - NE OTVARAJ – «PRODAJA NEKRETNINA» ili «ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA» ili «ZAKUP ZEMLJIŠTA ZA KIOSK» ili «ZAKUP ZEMLJIŠTA ZA OGLASNE PANOE» ili «ZAKUP ZEMLJIŠTA ZA OBRADU», putem pošte ili predajom osobno na adresu: Grad Vinkovci, Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu, Vinkovci, Bana Jelačića 1.

 

VIII.

            Javno otvaranje ponuda održat će se 27. ožujka 2017. god. u 10,00 sati, u maloj vijećnici Grada Vinkovaca, Vinkovci, Bana J. Jelačića 1.

Natječaj je otvoren od dana objave i traje do početka otvaranja pisanih ponuda.

 

IX.

            Natječaj provodi Povjerenstvo za prodaju i zakup gradskih nekretnina. Nepravodobne i nepotpune ponude odbacit će se.

 

X.

            Natjecatelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika uz punomoć za zastupanje ovjerenu od javnog bilježnika.

 

XI.

            Odluku o najpovoljnijem ponuditelju donijet će Gradonačelnik po prijedlogu Povjerenstva za prodaju i zakup gradskih nekretnina.

            Gradonačelnik zadržava pravo poništenja cijelog ili dijela natječaja bez obrazloženja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu, u kojem slučaju ne odgovara za eventualnu štetu ponuditelja.

            Ponuditelji mogu izvršiti uvid u zapisnik Povjerenstva te staviti prigovor na zapisnik Povjerenstva i odluku Gradonačelnika u roku 8 dana od dana primitka odluke o najpovoljnijem ponuditelju.

 

XII.

            Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku 8 dana od dana dostave odluke o najpovoljnijem ponuditelju s Gradom Vinkovcima sklopiti Ugovor.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude ili s Gradom ne sklopi ugovor u navedenom roku, smatrat će se da je odustao od kupovine, odnosno zakupa, te neće imati pravo na povrat jamčevine.

 

XIII.

Natječaj će se objaviti u “Vinkovačkom listu”, te na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Grada Vinkovaca, a sve informacije o natječaju mogu se dobiti na adresi: Grad Vinkovci, Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu, Bana J. Jelačića 1, potkrovlje, soba br. 32 ili na telefon 032/337-215 i 337-226. 

 

                           

           GRADONAČELNIK

                                                                                                       Mladen Karlić, dr. med.

Ostale vijesti

Petak, 15.06.2018

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Petak, 15.06.2018

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Četvrtak, 14.06.2018

Javni poziv za uvid u spis predmeta rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (dogradnja) doma za stare i nemoćne, 2. skupine na građevnoj čestici 740 k.o. Vinkovci I Vinkovci, Splitska 7

Javni poziv za uvid u spis predmeta rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (dogradnja) doma za stare i nemoćne, 2. skupine na građevnoj čestici 740 k.o. Vinkovci I Vinkovci, Splitska 7

Petak, 08.06.2018

Ponovljeni javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca

Ponovljeni javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija