Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Natječaj za prodaju stanova u vlasništvu Grada Vinkovaca

Službene obavijesti

Natječaj za prodaju stanova u vlasništvu Grada Vinkovaca

 

 

 

 

 

 

GRADONAČELNIK

KLASA: 371-01/17-01/01

URBROJ: 2188/01-02-17-3

Vinkovci, 12. siječnja 2017. god.

 

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 2. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 7/99, 2/09), članka 6. Odluke o prodaji gradskih stanova («Službeni glasnik» Grada Vinkovaca br. 10/04.), Zaključka Gradonačelnika KLASA: 023-01/16-01/34, URBROJ: 2188/01-02-16-8, od 31. kolovoza 2016. god., KLASA: 371-01/17-01/01, URBROJ: 2188/01-02-17-1, od 12. siječnja 2017. god., Gradonačelnik Grada Vinkovaca  r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

za prodaju stanova u vlasništvu Grada Vinkovaca

 

I.

Raspisuje se natječaj za prodaju stanova u vlasništvu Grada Vinkovaca i to:

 

a)      stana za koji je zaključen ugovor o najmu stana sa zaštićenom najamninom, na kojem POSTOJI PRAVO PRVOKUPA:

 

- stan u Vinkovcima, u Bloku J. Domca 8, jednosoban stan u prizemlju br. 1, koji se sastoji od jedne sobe i sporednih prostorija, površine 12,99 m2, koji se nalazi u zgradi izgrađenoj na k.č.br. 1622/16, upisane u zk.ul.br. 7428, poduložak 4238, k.o. Vinkovci, energetski certifikat-razred G, po početnoj cijeni od 40.300,00 kuna,

 

b)     stana za koji je zaključen ugovor o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom, na kojem  POSTOJI PRAVO PRVOKUPA:

                                                                      

- stan u Vinkovcima, u Bloku J. Domca 1, jednosoban stan u prizemlju, koji se sastoji od jedne sobe i sporednih prostorija, površine 24,91 m2, koji se nalazi u zgradi izgrađenoj na k.č.br. 1622/9, upisane u zk.ul.br. 8840, poduložak broj 4034, k.o. Vinkovci, energetski certifikat-razred G, po početnoj cijeni od 84.800,00 kuna,

 

c)   naslijeđenog stana na kojem nije uspostavljen najamni odnos i na kojem NEMA PRAVA PRVOKUPA, slobodnog od osoba i stvari, prodaje se po načelu „viđeno - kupljeno“:

 

- stan u Vinkovcima, u ulici Vladimira Nazora 24, stan br. 38, na IV katu, treći desno, ukupne površine 29,81 m2, koji se nalazi u zgradi izgrađenoj na k.č.br. 1825/2, upisane u zk.ul.br. 8997, etažno vlasništvo u 188/10000 dijela (E-38), k.o. Vinkovci, energetski certifikat-razred F, po početnoj cijeni od 94.000,00 kuna.

 

    

II.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe sukladno pozitivnim pravnim propisima.

 

III.

            Natječaj se provodi izborom najpovoljnijeg ponuditelja. Najpovoljniji je onaj ponuditelj koji uz ispunjenje uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos.

 

 

IV.

PRAVO PRVOKUPA imaju zaštićeni najmoprimci kao i najmoprimci gradskih stanova koji nisu u statusu zaštićenih najmoprimaca, u skladu s Odlukom o prodaji gradskih stanova, ali uz uvjet da su sudionici natječaja i da prihvate najvišu ponuđenu cijenu na natječaju.

 

U stan pod točkom I. podtočka b) dosadašnji najmoprimac je uz suglasnost Grada, vlastitim sredstvima izvršio ulaganja u iznosu od 30.372,80 kn s PDV-om, a ista mu nisu u cijelosti obračunata kao naknada ili kroz najamninu.

 

Ukoliko dosadašnji najmoprimac prođe na natječaju ugovorna cijena će mu biti umanjena za iznos uloženih sredstava koja nisu obračunata kao naknada ili kroz najamninu.

Ukoliko dosadašnji najmoprimac ne prođe na natječaju novi vlasnik dužan mu je platiti za uložena i neobračunata sredstva, te preuzeti sva prava i obveze koje proizlaze iz zaključenog ugovora o najmu stana.

 

V.

Pismena ponuda treba sadržavati:

-     za fizičke osobe - ime i prezime, adresa, OIB, 

-     za pravne osobe - naziv tvrtke, sjedište, OIB,

-          oznaku stana za koji se natječe,

-          iznos koji se nudi izražen u kunama,

-          dokaz o uplaćenoj jamčevini,

-     dokaz o statusu najmoprimca i dokaz o urednom plaćanju najamnine,

-     potvrdu o podmirenim obvezama prema Gradu Vinkovcima i državnom proračunu,

-          domovnicu (preslika) za fizičke osobe, te Izvod iz sudskog registra za pravne osobe,

-     broj računa za slučaj povrata jamčevine,

-    punomoć ako natjecatelji imaju punomoćnika, odnosno ispravu iz koje je razvidno tko je zakonski zastupnik pravne osobe.

 

 

VI.

            Svaki ponuditelj za kupnju stana dužan je uplatiti jamčevinu u iznosu od 5% od početne prodajne cijene, u korist Proračuna Grada Vinkovaca br: HR4023400091848700005 (poziv na broj: HR24,7820-37101170101.

            Neuspjelim ponuditeljima jamčevina se vraća, a najpovoljnijem ponuditelju uračunava se u cijenu prilikom sklapanja ugovora.

           

 

 

VII.

            Pisane ponude na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom “ZA NATJEČAJ – KUPOVINA GRADSKOG STANA - NE OTVARAJ”, putem pošte ili predajom osobno na adresu: Grad Vinkovci, Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu, Vinkovci, Bana Jelačića 1.

                       

 

VIII.

            Javno otvaranje ponuda obavit će se 06. veljače 2017. godine u 10,00 sati, u maloj vijećnici Grada Vinkovaca, Bana Jelačića 1, Vinkovci.

            Natječaj je otvoren od dana objave i traje do početka otvaranja pisanih ponuda.

 

 

IX.

            Natječaj provodi Povjerenstvo za prodaju gradskih stanova.

Nepravodobne i nepotpune ponude odbacit će se.

            Natjecatelji koji budu najpovoljniji, a imaju nepodmirene obveze prema Gradu Vinkovcima, neće se utvrditi kao najpovoljniji ponuditelji, ako odmah ne podmire obveze.

 

 

X.

            Grad Vinkovci zadržava pravo poništenja cijelog ili dijela natječaja bez obrazloženja i nije obvezno prihvatiti nijednu pristiglu ponudu, u kojem slučaju ne odgovara za eventualnu štetu ponuditelja.

 

XI.

            Natjecatelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika uz punomoć za zastupanje ovjerenu od Javnog bilježnika.

 

 

XII.

            Odluku o najpovoljnijim ponuditeljima donijet će Gradonačelnik Grada Vinkovaca, po prijedlogu Povjerenstva za prodaju gradskih stanova, a ista će se dostaviti svim podnositeljima ponuda.

            Ponuditelji mogu izvršiti uvid u zapisnik Povjerenstva te staviti prigovor na zapisnik Povjerenstva i odluku Gradonačelnika u roku 8 dana od primitka obavijesti.

 

 

XIII.

            Kupac je dužan ugovornu prodajnu cijenu u cjelokupnom iznosu uplatiti u roku najkasnije 60 dana od potpisa ugovora.

            Ukoliko najpovoljniji ponuditelj po pozivu ne sklopi Ugovor, smatrat će se da je odustao, te neće imati pravo na povrat jamčevine.

Ukoliko dosadašnji zaštićeni najmoprimac prođe na natječaju ugovorna cijena će mu biti umanjena za 30% prilikom sklapanja ugovora o kupoprodaji.

            Upis prava vlasništva na kupljenoj nekretnini izvršit će se u zemljišnoj knjizi nakon predočenja dokaza o uplaćenom cjelokupnom iznosu ugovorene cijene nekretnine.

            Porez na promet nekretnina i druge obveze, trošak procjene tržišne vrijednosti nekretnina, te trošak ovjere kod javnog bilježnika snosi kupac.

 

XIV.

Natječaj će se objaviti u “Vinkovačkom listu”, te na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Grada Vinkovaca, a sve informacije o natječaju mogu se dobiti u Gradskoj upravi, Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu, Bana Jelačića 1, potkrovlje, soba br. 32 ili na telefon 032/337-215 i 337-226.

 

 

 

GRADONAČELNIK

                          Mladen Karlić, dr. med.

 

Ostale vijesti

Četvrtak, 19.04.2018

Podaci vezani uz natječaj za višeg stručnog suradnika za pravne poslove u Službi za pravne poslove Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 36 od 18. travnja 2018. godine, a rok za podnoš

Podaci vezani uz natječaj za višeg stručnog suradnika za pravne poslove u Službi za pravne poslove Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 36 od 18. travnja 2018. godine, a rok za podnošenje prijava istječe 26. travnja 2018. godine.

Četvrtak, 19.04.2018

Podaci vezani uz natječaj za imenovanje pročelnika za kulturu i  turizam Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 36 od 18. travnja 2018. godine, a rok za podnošenje prijava istječe

Podaci vezani uz natječaj za imenovanje pročelnika za kulturu i  turizam Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 36 od 18. travnja 2018. godine, a rok za podnošenje prijava istječe 26. travnja 2018. godine.

Četvrtak, 19.04.2018

Javni poziv - pozivaju se stranke u postupku: investitor tvrtka GRAD-EXPORT d.o.o. vlasnici nekretnina za koje se izdaje izmjena građevinske dozvole i nositelji drugih stvarnih prava na tim nekretnina

Javni poziv - pozivaju se stranke u postupku: investitor tvrtka GRAD-EXPORT d.o.o. vlasnici nekretnina za koje se izdaje izmjena građevinske dozvole i nositelji drugih stvarnih prava na tim nekretninama, te vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s nekretninama za koje se izdaje izmjena građevinske dozvole, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjene građevinske dozvole KLASA: UP/I-361-03/16-01/000047 urbroj: 2188/01-09-17-0018 od 12. 04. 2017. godine

Srijeda, 18.04.2018

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece za 2018.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece za 2018.

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija