Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / NATJEČAJ za prijam referenta za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda u Upravnom odjelu komunalnog gospodarstva i uređenja grada

Službene obavijesti

NATJEČAJ za prijam referenta za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda u Upravnom odjelu komunalnog gospodarstva i uređenja grada

NATJEČAJ za prijam referenta za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda u Upravnom odjelu komunalnog gospodarstva i uređenja grada

Podatci vezani uz natječaj: Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 4 od  13. siječnja 2017. godine, otvoren je do 21. siječnja 2017.
OPIS POSLOVA I ZADATAKA
Referent pribavlja podatke potrebne za donošenje rješenja o utvrđivanju komunalne naknade i naknade za uređenje voda, vrši obračun komunalne naknade i naknade za uređenje voda, poduzima potrebne mjere za pravodobnu naplatu ovih naknada, vodi evidenciju obveznika komunalne naknade i naknade za uređenje voda, izrađuje dugovinske iskaze, postupa sukladno zakonu po žalbama obveznika, vodi potrebne analitičke evidencije komunalne naknade i naknade za uređenje voda i  obavlja druge poslove po nalogu pročelnika
PODACI O PLAĆI
Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta je 1,42 uz osnovicu za izračun plaće koju utvrđuje gradonačelnik. Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

TESTIRANJE KANDIDATA
Za kandidate koji ispunjavaju uvjete objavljene u natječaju obaviti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za pismeni dio provjere koji se sastoji iz dva dijela kandidat može ostvariti najviše 10 bodova (5 za svaki dio provjere – netočan odgovor 0 bodova, točan 1 bod, polovičan odgovor 0,5 bodova). Na intervjuu kandidat može ostvariti najviše 10 bodova.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
 
A)  Pitanja za prethodnu provjeru znanja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta temelje se na slijedećim propisima: 
1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br: 33/01, 60/01, 106/03,     129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11,144/12,19/13- pročišćeni tekst)
2. Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09. i 1/13.)
 
B)  Pitanja za prethodnu provjeru znanja iz područja komunalnog gospodarstva i poreznih propisa
 
1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 142/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) )
2. Opći porezni zakon  (NN115/16)
 
Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja na provedenom testiranju.
 
Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na internetskoj stranici Grada Vinkovaca, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA
Provjeri znanja i sposobnosti - testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istome će biti obaviješteni pisanim putem.
Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj i bit će mu vraćena dokumentacija.
Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.
Pismena provjera znanja traje 45 minuta. Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.
Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
- napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera,
- razgovarati s ostalim kandidatima,
- na bilo koji način remetiti koncentraciju ostalih kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati.
Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od pismenog testiranja i intervjua.
Nakon provedenog postupka testiranja i intervjua Povjerenstvo sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđenoj rang listi kandidata, te ga dostavlja pročelniku. Pročelnik donosi odluku o izboru kandidata za objavljeno radno mjesto – Rješenje o prijmu, koje će biti dostavljeno kandidatima prijavljenim na natječaj, a koji su pristupili provjeri znanja.
Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka. 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Ostale vijesti

Četvrtak, 19.04.2018

Podaci vezani uz natječaj za višeg stručnog suradnika za pravne poslove u Službi za pravne poslove Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 36 od 18. travnja 2018. godine, a rok za podnoš

Podaci vezani uz natječaj za višeg stručnog suradnika za pravne poslove u Službi za pravne poslove Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 36 od 18. travnja 2018. godine, a rok za podnošenje prijava istječe 26. travnja 2018. godine.

Četvrtak, 19.04.2018

Podaci vezani uz natječaj za imenovanje pročelnika za kulturu i  turizam Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 36 od 18. travnja 2018. godine, a rok za podnošenje prijava istječe

Podaci vezani uz natječaj za imenovanje pročelnika za kulturu i  turizam Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 36 od 18. travnja 2018. godine, a rok za podnošenje prijava istječe 26. travnja 2018. godine.

Četvrtak, 19.04.2018

Javni poziv - pozivaju se stranke u postupku: investitor tvrtka GRAD-EXPORT d.o.o. vlasnici nekretnina za koje se izdaje izmjena građevinske dozvole i nositelji drugih stvarnih prava na tim nekretnina

Javni poziv - pozivaju se stranke u postupku: investitor tvrtka GRAD-EXPORT d.o.o. vlasnici nekretnina za koje se izdaje izmjena građevinske dozvole i nositelji drugih stvarnih prava na tim nekretninama, te vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s nekretninama za koje se izdaje izmjena građevinske dozvole, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjene građevinske dozvole KLASA: UP/I-361-03/16-01/000047 urbroj: 2188/01-09-17-0018 od 12. 04. 2017. godine

Srijeda, 18.04.2018

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece za 2018.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece za 2018.

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija