Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora  Gradskog muzeja u Vinkovcima

Službene obavijesti

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora  Gradskog muzeja u Vinkovcima

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne

Novine br.  125/11) i  Odluke Upravnog vija Gradskog muzeja Vinkovci od    01. veljače

2013. godine (Ur. broj:37/2013), Gradski muzej Vinkovci objavljuje

 

 

 

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora

 

 

 

 

Predmet ovog Javnog natječaja je zakup poslovnog prostora koji se nalazi u zgradi

Gradskog muzeja u Vinkovcima, Trg bana Josipa Šokčevića 16 u Vinkovcima i to:

 

Poslovni    prostor    u    južnom    dijelu    prizemlja    zgrade    Gradskog    muzeja    u

Vinkovcima, Trg bana Josipa Šokčevića 16  u zk.ul.br. 472,  k.o. Vinkovci i to na kč.br.

2614  KUĆA BR. 16  I  DVORIŠTE NA TRGU B. J. ŠOKČEVIĆA    koji se sastoji od

268 m2 urenenog poslovnog prostora. Osim ovog prostora izabrani ponunač (zakupac) ima pravo na korištenje dijela podruma Gradskog muzeja u Vinkovcima, a koji se nalazi ispod rečenog prostora, te zapadnog ulaza u samu zgradu i terase koja se nalazi s istočne strane poslovnog prostora

 

 

 

-     stanje prostora: u vinenom stanju;

-     početni iznos zakupnine iznosi  1.150,00 EUR-a  mjesečno u protuvrijednosti u kunama po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke;

-     vrijeme zakupa: 3 (tri) godine,

-     djelatnost: kavana i suvenirnica.

 

 

 

 

OPĆE  ODREDBE:

 

 

 

 

1.  Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih prijava u zatvorenim kuvertama.

2.  Pisane  prijave  na  ovaj  Natječaj  s  kratkim  opisom  djelatnosti  koju  ponuditelj planira obavljati u poslovnom prostoru, s pripadajućim dokazima i prilozima i ponunenom visinom zakupnine ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave istog neosredno u prostorije Gradskog muzeja   Vinkovci    ili   putem pošte preporučeno na adresu:      Gradski muzej Vinkovci,  Trg  bana  Josipa  Šokčevića  16,  32100  Vinkovci       s     naznakom

„NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG   PROSTORA NE   OTVARATI“, najkasnije do 04. ožujka 2013.

 

Ponuditelji trebaju na polenini omotnice navesti svoje ime i prezime, adresu, odnosno naziv pravne osobe i adresu sjedišta društva.

 

Molimo ponuditelje da  u  ponudi navedu broj telefona radi  dogovora u  vezi povrata jamčevine.


 

 

 

Ponunena visina mjesečne zakupnine mora biti izražena u kunama u apsolutnom i nominalnom iznosu, a ne u postotku ili opisnom iznosu, te mora biti jednaka ili viša od početne visine utvrnene u natječaju.

 

 

 

3.  Ponuditelji koji sudjeluju na natječaju su dužni uplatiti jamčevinu u visini početnog mjesnog  iznosa  zakupnine  na  račun  Gradskog  muzeja  Vinkovci  br.  2390001-

1100360923       koji  se  vodi  kod  HRVATSKA    POŠTANSKA  BANKA    d.d., Poslovnica Vinkovci.

 

 

 

 

Izabrani ponunač gubi pravo na povrat jamčevine u slučaju da ne zaključi Ugovor o zakupu poslovnog prostora,  ukoliko prilikom zaključenja navedenog Ugovora ne pruži instrumente osiguranja propisane natječajem ili ako u razdoblju od 3 (tri) mjeseca od zaključenja ugovora raskine Ugovor o zakupu poslovnog prostora. Po zaključenju Ugovora o zakupu poslovnih prostorija, jamčevina izabranog ponunača se zadržava   i   uračunava u zakupninu, dok se ostalih sudionicima natječaja jamčevina vraća.

 

 

 

4.  Javno otvaranje ponuda održat će se dana 5. ožujka 2013. godine  u  12.00 sati  u prostorijama   Gradskog muzeja Vinkovci, Trg bana Josipa Šokčevića 16 u Vinkovcima.

5.  Poslovni prostor može se pregledati svakog radnog dana počevši od dana objave ovog

Natječaja u vremenu od 08,00 do 14,00 sati.

6.  Zakupnik je dužan započeti s objavljivanjem djelatnosti u poslovnom prostoru u roku od 15 dana po dobivanju minimalnih tehničkih uvjeta, a najkasnije 60 dana od dana sklapanja Ugovora o zakupu poslovnog prostora.

7.  Zakupnik  je  dužan  plaćati  zakupninu  za  poslovni  prostor  koji  je  predmet  ovog

Natječaja počev od dana sklapanja Ugovora o zakupu poslovnog prostora.

8.  Natjecatelj koji dobije poslovni prostor u zakup mora, prije sklapanja Ugovora o zakupu, dostaviti ovjerenu bianco zadužnicu u visini 20.000,00 kuna (slovima: dvadeset  tisuća  kuna)  kao  instrument osiguranja plaćanja  ugovorene zakupnine i drugih potraživanja koja proizlaze iz Ugovora o zakupu, a koji će se naplatiti u slučaju da zakupnik u tijeku trajanja ugovorenog odnosa ili po isteku Ugovora o zakupu ne podmiti dospjelu zakupninu i ostale troškove.

9.  Ukoliko u natječaju sudjeluje punomoćnik natjecatelja isti je dužan najkasnije do održavanja javnog natječaja (otvaranja ponuda) dostaviti punom za zastupanje (za fizičke osobe ovjerenu kod javnog bilježnika), a za pravne osobe punomoć potpisanu od zakonskog zastupanika s pečatom pravne osobe) ako natjecatelj nije u mogućnosti osobno prisustvovati javnom natječaju.

10. Natjecatelj (ponuditelj) koji sudjeluje u ovom natječaju obvezan je dati pisanu izjavu kojom  prihva  uvjete  zakupa  propisane  tekstom  Natječaja,  te  da  je  upoznat  sa stanjem prostora koji se daje u zakup.

11. Natjecatelj (ponuditelj) koji sudjeluje u ovom natječaju obvezan je dati pisanu izjavu kojom prostor prihva uzeti zakup u vinenom stanju i urediti ga za obavljanje djelatnosti o vlastitom trošku.

12. Ukoliko na natječaju sudjeluju osobe koje temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne Novine br.


 

 

174/04.,   92/05.,   02/07.,   107/07.,     65/09.,   137/09.,   146/10.   i   55/11.)   imaju prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora, dužni su uz ponudu priložiti važeće:

 

-     Uvjerenje nadlnot ureda davne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave  za članove obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatske ratne invalide Domovinskog rata

-     Potvrdu  Ministarstva  obrane  odnosno  Ministarstva  unutarnjih  poslova  za dragovoljce i ostale hrvatske branitelje iz Domovinskog rata.

 

Za navedene osobe utvrnuje se kao natječajni uvjet da su u obvezi uz ponudu priložiti i potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da ne koriste mirovinu ostvarenu na osnovi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

 

Takoner za navedene osobe mogu uz ispunjenje gore navedenih natječajnih uvjeta prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora ostvariti samo ako na natječaju sudjeluju isključivo kao fizičke osobe i ako do sada to pravo nisu ostvarivali.

 

13. Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopit će se u obliku javnobilježničkog akta s ovršnom klauzulom, a na trak izabranog ponuditelja (zakupnika).

14. U iznos zakupnine ne ulaze režijski, komunalni ili bilo kakvi drugi troškovi koje je zakupnik dužan plaćati, što će se utvrditi Ugovorom o zakupu.

15. Izabrani ponuditelj (zakupnik) dužan je sklopiti Ugovor o zakupu poslovnog prostora s Gradskim muzejom Vinkovci po uvjetima iz Natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana dostavljanja obavijesti o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

16. Izabrani ponuditelj (zakupnik) nema pravo poslovni prostor ili dio poslovnog prostora dati u podzakup.

17. Izabrani ponuditelj (zakupnik) je u obvezi prihvatiti izmjenu zakupnine koje može uslijediti tijekom trajanja zakupa temeljem Odluke Upravnog vijeća Gradskog muzeja Vinkovci.

18. Izabrani ponuditelj (zakupnik) je  u  obvezi plaćati mjesnu zakupninu unaprijed, najkasnije do 10-tog dana u mjesecu za tekući mjesec.

19. Izabrani  ponuditelj  (zakupnik)    je  u  obvezi  da  u  dijelu  rečenog  prostora  uredi suvenirnicu za potrebe prodaje muzejskih proizvoda (suvenira, replika i tiskovina). Prodaja  istih  proizvoda  od  strane  izabranog  ponuditelja  (zakupnika)  i  Gradskog muzeja Vinkovci će se urediti naknadnim ugovorom o komisijskoj prodaji.

 

20. PISANA    PRIJAVA    ZA    SUDJELOVANJE   U    JAVNOM    NATJEČAJU MORA SADRŽAVATI:

 

-     zahtjev u kojem mora biti navedeno ime i prezime natjecatelja i njegovo prebivalište (za fizičku osobu),  odnosno tvrtka s adresom sjedišta (za pravnu osobu), te naziv banke i broj računa radi povrata jamčevine;

-     osnovne podatke o ponuditelju (državljanstvo za fizičku osobu i podatke o upisu u upisnik nadležnog registra za pravne osobe), te dokaz da ponunač ispunjava uvjete za obavljanje djelotnosti koja je odrenena kao namjena poslovnog prostora, a osobe koje po članku 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne  novine broj 174/04.,  92/05.,  02/07.,  107/07.,  65/09.,

137/09.,  146/10.  i 55/11.) imaju pravo zaključenja Ugovora o zakupu poslovnog


 

 

prostora pod  uvjetima najpovoljnije ponude iz  Natječaja trebaju dostaviti dokaz kojima dokazuju to pravo (točka 12. Natječaja);

-     visinu ponunene zakupnine;

-     dokaz da je natjecatelj uplatio jamčevinu;

-     presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe);

-     izvornik ili ovjerenu presliku Izvatka iz obrtnog registra ne starijeg od 15 (petnaest) dana iz kojeg mora biti vidljivo da je osoba registrirana za djelatnost za koju se natječaj provodi;

-     izvornik ili ovjereni preslik rješenja o upisu u sudski registar ili Izvatke iz sudskog registra ne starije od 15 (petnaest) dana iz kojih mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za djelatnost za koju se javni natjaj provodi, te ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje;

-     izvornik ili ovjereni preslik rješenja o registraciji udruge ili političke stranke izdanog od nadležnog tijela, ako je natjecatelj udruga ili politička stranka;

-     potvrdu  porezne  uprave  o  podmirenim  poreznim  obvezama  i  doprinosima  za mirovinsko i zdravstveno osiguranje za prethodna tri mjeseca;

-     uvjerenje o nekažnjavanju izdano od nadležnog suda ne starije od 6 (šest) mjeseci;

-     pisanu izjavu ponuditelja o prihvaćanju uvjeta zakupa propisanih tekstom Natječaja, te izjavu da je upoznat sa stanjem prostora koji se daje u zakup;

-     pisanu izjavu ponuditelja da prihva prostor uzeti u zakup u vinenom stanju i urediti ga za obavljanje djelatnosti o vlastitom trošku;

-     Dokaz o bonitetu: - za fizička osobe - BON II,

- za pravne osobe - BON I i BON II.

 

 

 

 

Odluku  o  odabiru  najpovoljnijeg  ponuditelja  (nastavno:  Odluku  o  odabiru)  donosi

Gradski muzej Vinkovci.

Gradski muzej Vinkovci zadržava pravo poništiti natječaj ili  dio natječaja odnosno

neprihvaćanja niti jedne ponude.

Odluka o odabiru će biti dostavljena u pisanom obliku svim ponuditeljima najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja.

Na Odluku o odabiru nezadovoljni ponuditelj ima pravo prigovora u roku od 8 (osam)

dana od dana primitka, koji podnosi Gradskom muzeju Vinkovci.

Odluka Gradskog muzeja Vinkovci o prigovoru je konna.

 

 

 

Dokaze i isprave koji se prilažu uz prijavu na natječaj Komisija zadržava do okončanja postupka, a potom izvornike istih vraća natjecateljima, a preslike zadržava, dok se izvornici dokaza i isprava najpovoljnijeg natjecatelja tajno zadržavaju.

Sve dodatne obavijesti i informacije vezane uz natječaj mogu se dobiti u prostorijama

Gradskog muzeja Vinkovci, Trg bana Josipa Šokčevića 16 u Vinkovcima ili na telefon (032)

332-504 svakim radim danom od 09,00 do 13,00 sati.

Ostale vijesti

Petak, 15.06.2018

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Petak, 15.06.2018

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Četvrtak, 14.06.2018

Javni poziv za uvid u spis predmeta rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (dogradnja) doma za stare i nemoćne, 2. skupine na građevnoj čestici 740 k.o. Vinkovci I Vinkovci, Splitska 7

Javni poziv za uvid u spis predmeta rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (dogradnja) doma za stare i nemoćne, 2. skupine na građevnoj čestici 740 k.o. Vinkovci I Vinkovci, Splitska 7

Petak, 08.06.2018

Ponovljeni javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca

Ponovljeni javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija