Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Program javnih potreba u kulturi Grada vinkovaca za 2013. godinu

Službene obavijesti

Program javnih potreba u kulturi Grada vinkovaca za 2013. godinu


GRADSKO VIJEĆE      
KLASA: 610-01/12-01/16                                   
URBROJ: 2188/01-02-12-2                                            
Vinkovci, 20. prosinca 2012. god.

 Gradsko vijeće Grada Vinkovaca  na  svojoj 40. sjednici  održanoj dana 20. prosinca 2012. god. temeljem članka 9a. Zakona o fondovima za kulturu ("Narodne novine" br. 47/90. i 27/93.),  članka 26.  Statuta Grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 8/09.) i članka 28. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca  ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 9/09.) donosi
                  
P R O G R A M
JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA VINKOVACA ZA 2013. GOD

Članak 1.
          Donosi se Program javnih potreba u kulturi na području grada Vinkovaca za 2013. god.    
Članak 2.
          Aktivnosti, poslovi i djelatnosti iz Programa od značaja su za kulturni život grada Vinkovaca, a obuhvaćaju:  
          
A) UVOD   
         
          Javne potrebe u kulturi Grada Vinkovaca za koje se sredstva osiguravaju  u proračunu, jesu one potrebe koje su utvrđene posebnim zakonima, ali i one kulturne djelatnosti, poslovi, akcije i manifestacije koje su Programom javnih potreba Grada utvrđene kao takve.      
         Grad Vinkovci u Program javnih potreba u kulturi za 2013. god. uvrštava:
-  programe ustanova kulture, udruženja i drugih subjekata u kulturi od interesa za Grad, kao i prijedloge usmjerene poticanju umjetničkog i kulturnog stvaralaštva u Gradu Vinkovcima,
- programe zaštite i revitalizacije spomenika kulture, zaštite bibliotečne, muzejske i kazališne građe spomeničkog značaja, zaštite arhivske građe, te otkupa umjetnina spomeničkog značaja za Grad,.  
-  izložbe i druge manifestacije u kulturi, što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života Grada,
-  osiguranje sredstava za tiskanje i otkup vrijednih knjiga,  
- akcije i manifestacije, te poticanje glazbenog i dramskog stvaralaštva od  interesa za Grad Vinkovce,
-  akcije poticanja razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma,    
-  programe kulturne suradnje s drugim gradovima u RH kao i međunarodne kulturne suradnje,
- projekte investicijskog održavanja, adaptacije i rekonstrukcije objekata kulture, kao i poticanje  drugih vidova umjetničkog stvaralaštva značajnog za kulturni život Grada. 
        
           Smjerom takve politike osigurat će se u 2013. god. promicanje kulture i umjetničke djelatnosti u stvaranju jedinstvene kulturne politike Grada. Kulturna politika zasniva se na programima ustanova kulture u vlasništvu Grada, ali i onih koji to nisu, a posebice su izričaj kulturnog bića Grada, djelatnostima udruga građana i radu individualnih stvaratelja u kulturi.         
          Prednost pri izradi Programa javnih potreba u kulturi Grada Vinkovaca za 2013. god., temeljenog na pozivu čimbenicima kulture u Gradu putem "Vinkovačkog lista" od  07. rujna  2012. god. i objavom na stranicama Grada, dana je prije svega vrsnijim umjetničkim programima i ostvarenjima, te kulturnom stvaralaštvu koje osobito:

a) sagledava kulturni identitet Grada Vinkovaca u povijesnom i suvremenom kontekstu,   
b) promovira Grad Vinkovce, ne samo u županijskim i republičkim okvirima, već i u inozemstvu,
c) potiče kulturno stvaralaštvo mladih, uz naglašeno razvijanje kriterija ka poimanju estetskih vrijednosti umjetničkog stvaralaštva.
 
B) UTVRĐENE JAVNE POTREBE U KULTURI PREMA PRIORITETIMA FINANCIRANJA

I. Programi ustanova kulture u vlasništvu Grada, te onih s kojima je sačinjen ugovor o financiranju onog dijela djelatnosti koji predstavlja najizvornije javne potrebe u kulturi Grada i ostalih matičnih ustanova.     
II. Manifestacije značajne za Grad Vinkovce i njegovu kulturnu tradiciju.   
III. Amaterska društva, kulturno-umjetnička društva i ostale udruge građana koje kvalitetom svojih projekata i programa zadovoljavaju javne potrebe u kulturi Grada.  
IV. Izdavačka djelatnost (časopisi, knjige, mape, katalozi, monografije) od posebnog interesa za Grad.
V. Zaštita spomeničke baštine Grada.                                                                       
VI. Znanstveni projekti od interesa za Grad.      
VII. Ostali programi
       
                U skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi izrađen je program javnih potreba, a ukupno planirana sredstva iznose  1.099.500,00 kuna uvažavajući zakonske obveze, ali i materijalne mogućnosti Proračuna Grada Vinkovaca za 2013. god.
                 


   
 S A D R Ž A J
    
I. -  USTANOVE KULTURE      
II. - UDRUGE GRAĐANA      
III. - TRGOVAČKA DRŠTVA
IV. - OSTALI PROGRAMI  
I. USTANOVE KULTURE


GRADSKI MUZEJ VINKOVCI ( Osnivač Grad Vinkovci )   

             
               Gradski muzej Vinkovci je ustanova od posebnog društvenog interesa. Muzejska djelatnost obuhvaća sakupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara te njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke, trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložbi, te objavljivanje stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava.
     
USTROJSTVO MUZEJA:  1. Arheološki odjel sa zbirkama
                                             2.  Etnološki odjel sa zbirkama
                                             3. Galerijski odjel sa zbirkama
                                             4. Povijesni odjel sa zbirkama
                                             5. Prirodoslovno-šumarski odjel
                                             6. Knjižnica (muzejska stručna)
                                             7. Restauratorska radionica
                                             8. Služba općih poslova.

              Arheološki odjel provodi zaštitu i obrađuje građu iz postojećeg fundusa, terenski rad (zaštita i sustavna iskopavanja), obrada terenske dokumentacije, izrada stručnih i znanstvenih radova, izložbe, te edukacija školske populacije.
 Stalni arheološki postav jedna je od osnovnih djelatnosti Muzeja, a njegova izrada predviđena je u tri etape. Prva etapa su građevinski radovi na prvom katu zgrade Muzeja, druga etapa predviđa rasvjetu, opremanje i izradu grafikona, a treća postavljanje arheoloških izložaka i uvođenje informacijskog sustava.
 
              Etnološki odjel se bavi obilaskom terena, pronalaženjem i otkupom etnološke građe, izrađuje stručnu dokumentaciju i djeluje u znanstvenim institucijama, organizira izložbe etnološke baštine izdaje publikacije kataloge i dr.   
       
             Muzeološko-povijesni odjel bavi se prikupljanjem i zaštitom i obradom građe.          
            Restauratorska radionica se bavi obradom muzejske građe i izradom suvenira od kojih se ostvaruje vlastiti prihod.  
      
           Galerijski odjel usmjeren je na podizanje razine kulturnog života u gradu i županiji. U njegovoj organizaciji su kvalitetne izložbe kao i servisiranje svih ostalih izložbenih prostora u gradu. Izdaje publikacije kataloge, plakate i dr. Obrađuje i dokumentira fundus galerije, te vrši nabavu recentnih djela suvremene hrvatske i svjetske umjetnosti. Educira i pomaže školsku populaciju.

 
U nastavku slijedi popis programa za 2013. godinu:
1. Likovne izložbe                                                                                                      70.000,00 kuna
2. Tisak «ACTA MUSEI CIBALENSIS»                                                                     5.000,00 kuna
3. Izdavanje grafičke likovne mape grada Vinkova                                                     5.000,00 kuna
4. Istraživanje ranokršćanskog kompleksa «Kamenica»                                            10.000,00 kuna
5. Istraživanje Sopotske kulture                                                                                   5.000,00 kuna
6. Sustavno etnološko istraživanje grada Vinkovaca i vinkovačkog kraja                  5.000,00 kuna
  UKUPNO                                                                                                                100.000,00 kuna                 

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VINKOVCI ( Osnivač Grad Vinkovci )         
      Vinkovačka knjižnica ima i funkciju matičnosti za narodne i školske knjižnice Vukovarsko-srijemske županije što znači da ima razvojnu ulogu, nositelj je razvoja  knjižničarstva u Županiji. Vrši stručni nadzor u narodnim i školskim knjižnicama, organizira i razvija mrežu knjižnica u Županiji, unapređuje stručni rad na načelima suvremene knjižnične teorije i prakse, a radi što kvalitetnijeg obavljanja knjižnične djelatnosti u znanosti, obrazovanju, kulturi i društvu općenito.
     
Osnovne funkcije Knjižnice su :
- nabavlja, stručno obrađuje, čuva i daje na korištenje knjige i drugu knjižničnu građu,
- kao informacijski centar, knjižnica daje opće, društvene, tehničke i druge informacije, ovisno o interesu korisnika,
- kao kulturno središte, okuplja građanstvo svih obrazovnih i dobnih skupina. Neprestano osluškuje korisničke interese, predstavlja i nudi sva dosadašnja ljudska znanja i kulturna postignuća cijeloga svijeta,
- prihvaćajući i uvažavajući globalne procese, s posebnom osjetljivošću promoviramo nacionalne i  zavičajne vrijednosti.

Temeljna djelatnost  Knjižnice odvija se  putem odjela:
* Dječja knjižnica mira s igraonicom
* Posudbeni odjel za odrasle s čitaonicom  dnevnog tiska
* Studijski odjel s čitaonicom
* Odjel za nabavu i obradbu knjižnične građe
* Matična služba
* Bibliobus – putujuća knjižnica, pristaje na 54 stajališta u 20 općina
 Troškove funkcioniranja bibliobusne službe (Bibliobus = troškovi vozila, gorivo, plaće 3 djelatnika u bibliobusnoj službi) snosi Vukovarsko-srijemska županija. 

Tijekom 2013. godine  planiramo:

- nabaviti  knjižničnu građu, za sadašnje i potencijalne korisnike Knjižnice. Nabavljamo knjige, časopise, CD-e, AV kasete, CDROM-ove, DVD-e, igračke i sl. za sve dobne i obrazovne  skupine stanovnika našega Grada i okolice. Knjižnicu dnevno prosječno posjeti oko 400 korisnika, od najmlađih predškolaraca do umirovljenika, a najbrojnija skupina su učenici, studenti i zaposlene osobe srednje životne dobi,
- organizirati 4 licencirana tečaja/radionice u suradnji s Centrom za stalno stručno usavršavanje knjižničara koji se nalazi pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu,
- u suradnji s CARNet-om Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom Portal za škole predstavljati u Knjižnici,
- sudjelovati u nacionalnom knjižničarskom projektu «Pitajte knjižničare»,
- sudjelovati s djecom na Interliberu u Nacionalnom kvizu za poticanje čitanja.

 Slijede programi, akcije i manifestacije:

- postaviti 24 tematske izložbe knjiga i druge knjižnične građe uz određene datume, ali isto tako i izložbe radova nastalih u Knjižnici,
- organizirati promocije i predstavljanja novih naslova knjiga za djecu i odrasle i susrete s poznatim piscima, 
- u Igraonici okupljati djecu predškolske dobi koja ne pohađaju vrtić kako bi pod stručnim nadzorom, kroz igru i zabavu provodili dio vremena u odgojno-obrazovnom radu,
- prigodnim manifestacijama obilježit ćemo blagdane i značajne datume kroz godinu kao što su: sv. Nikola, Božić, Uskrs, Valentinovo, Poklade, Majčin dan, Međunarodni dan dječje knjige, Dan hrvatske knjige, Svjetski dan  knjige i autorskog prava, Međunarodni dan pismenosti, Vinkovačke jeseni, Mjesec hrvatske knjige i sl. 
    
 Za navedene programe i aktivnosti potrebno je osigurati i financijska sredstva:
 
     -  Nabava knjiga                                                                                     65.000,00 kuna
     -  Akcije i manifestacije                                                                          7.500,00 kuna
 UKUPNO                                                 72.500,00 kuna

GRADSKO KAZALIŠTE «JOZA IVAKIĆ» ( Osnivač Grad Vinkovci )   

 Predloženi program i financijski plan za 2013. god. u skladu je s dosadašnjim radom kazališta. Program je planiran u smjeru profesionalizacije kazališta, pa u skladu s tim došlo je do povećanja pojedinih pozicija.     

              Programski dio rada za 2013. god. sastojao bi se od slijedećeg:
- profesionalna produkcija (rad na novim dramskim, dječjim, lutkarskim predstavama),
- dramski studio  za djecu i mlade,
- gostovanja sa vlastitim predstavama, sudjelovanje na Festivalima,
- organiziranje gostovanja drugih kazališta,
- festival glumca,
- baletni  studio,
- kazališna galerija.

Za izvršenje navedenih programskih aktivnosti potrebna su financijska sredstva:

     -  programske aktivnosti                                                                     250.000,00 kuna 
 
                      
HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
CENTAR ZA ZNANSTVENI RAD VINKOVCI ( državna institucija )
     
          Programski i financijski plan za 2013. godinu.       
           Grad Vinkovci sudjeluje u sufinanciranju:  
- Materijalnih troškova           10.000,00 kuna                                                                                    - Izdavačke djelatnosti                                             5.000,00  kuna
- Znanstvenog skupa VOJNA GRANICA           10.000,00 kuna
     UKUPNO:                                                                          25.000,00 kuna.

DRŽAVNI ARHIV U VUKOVARU  ( osnivač država )
 
 Programski i financijski plan za 2013. god.

             Djelatnost Državnog arhiva se ogleda u prikupljanju i sređivanju arhivskog gradiva i nadzor nad registraturama.
             Grad Vinkovci sudjeluje u sufinanciranju:  

- sufinanciranje arhivske službe u arhivskom spremištu Vinkovci
( materijalni troškovi, održavanje, oprema i sl. )                             15.000,00 kuna


DJEČJI DOM "SVETA ANA" VINKOVCI ( državna ustanova )

           Programski i financijski plan za 2013. god.
                    
 Idejni i prvi umjetnički voditelj Likovne radionice bio je kipar Branko Bazina. On je osmislio koncept Likovne radionice koja godišnje djeluje kroz tri jednodnevne radionice u ustanovi u Vinkovcima i s jednom desetodnevnom radionicom u Supetru.
 U radionici su gostovali i umjetnici iz inozemstva: Italije, Venezuele, Velike Britanije, Taiwana i Češke. Cilj radionice je stvaranje živog fundusa likovnih djela, u ambijentu u kojem žive djeca, koji oplemenjuje prostor Doma. Djeca su domaćini umjetnicima koji pred njima stvaraju svoja djela, ali i sami sudjeluju u radionici pod vodstvom likovnog pedagoga.   
 U 2013. god. planira se ostvariti u tri jednodnevna saziva u ustanovi ( za Dan ustanove, u proljeće  i za Božića).                                
 Osamnaesta, desetodnevna Ljetna likovna radionica održat će se u Supetru u kolovozu 2013. god. na kojoj očekujemo sudjelovanje većeg broja umjetnika iz Vinkovaca i drugih krajeva Hrvatske i inozemstva.
 Grad Vinkovci će sufinancirati likovne radionice u iznosu od 25.000,00 kuna.

GLAZBENA ŠKOLA «JOSIPA RUNJANINA «

                 Programski i financijski plan za 2013. god.

            I ove godine planiramo održavanje manifestacija u okviru «Vinkovačke glazbene scene».
 Planiramo organizaciju nekoliko koncerata klasične glazbe u dvorani Glazbene škole i dva velika koncerta klasične glazbe na otvorenom (pješačka zona).
 Grad Vinkovci će sufinancirati glazbene večeri u iznosu od 50.000,00 kuna.
 

II. UDRUGE GRAĐANA

MATICA HRVATSKA OGRANAK VINKOVCI ( udruga građana )
    
           Programski i financijski plan za 2013. god.        
 Matica hrvatska iako je po organizacijsko-zakonodavnoj formi udruga građana ona je i u prošlosti, a i danas ima opće hrvatski značaj u očuvanju kulture, tradicije i jezika, te kroz svoje ogranke uspješno djeluje na lokalnoj razini posebice kroz svoje izdavaštvo.  
              Grad Vinkovci će za redovitu djelatnost MH izdvojiti 60.000,00 kuna.

 NAKLADNIČKA DJELATNOST – jedna je od primarnih aktivnosti Matice hrvatske Vinkovci, koja je od obnavljanja rada 1990. godine, izdala čitav niz zapaženih naslova. Među Matičinim izdanjima značajno mjesto pripada Godišnjaku, a posebice monografiji Vinkovci. Ustanovljene su i sljedeće biblioteke: Udio Slavonije u hrvatskoj književnosti i kulturi, Ravnica, Dom, Mala likovna biblioteka, Biblioteka za djecu i mlade «Grafiti» i Monografije.    
Grad Vinkovci će sufinancirati nakladničku djelatnost  u iznosu od  7.500,00 kuna.  

 PREDAVANJA, PRIREDBE I JAVNE TRIBINE –
Matica hrvatska predviđa mjesečno održavanje jedne književne večeri. 
Dani hrvatskog jezika ( ožujak 2013., predavanja, izložbe, posjeti školama)
Dani Matice hrvatske Vinkovci ( listopad 2013., predavanje, izložbe, promocije, projekcije filmova, koncerti)
Večeri s ……( tribine za odrasle i mladež)
Grad Vinkovci će za ovo programsko područje osigurati 7.500,00 kuna

              LIKOVNA I GALERIJSKA  DJELATNOST –
  - Galerija Matice hrvatske "Slavonija sveta zemlja hrvatska" deset izložbi:                    
                         - skupna izložba Grupe 1999,
                         - jedna samostalna izložba      
Grad Vinkovci će izložbene projekte pomoći s ukupnim iznosom od 7.500,00 kuna.
 
 FILMSKA VIDEO I FOTOGRAFSKA DJELATNOST
- deset projekcija dokumentarnog filama
- dvije fotografske izložbe
- dvije projekcije video zapisa
- retrospektiva Svjetskog festivala animiranog filma Animafest Zagreb 2013.
Grad Vinkovci će ovu djelatnost pratiti  s  iznosom od 7.500,00 kuna.

Ukupna sredstava za Maticu hrvatsku u 2013. godini iznose 90.000,00 kuna
 PUHAČKI ORKESTAR GRADA  

Za  rad Puhačkog orkestra osiguravaju se sredstva u iznosu od 40.000,00 kuna.

GRADSKI TAMBURAŠKI ORKESTAR VINKOVCI ( udruga građana )

         Financijski plan za 2013. godinu 
              Gradski tamburaški orkestar je udruga građana koja u svom radu pretežito oslanja na edukaciju i učenje djece sviranja tambure. Za rad i djelovanje neophodni su im instrumenti, te notni materijal.

 Grad Vinkovci će sufinancirati rad  sa  5.000,00 kuna.

MUŠKA PJEVAČKA GRUPA "LIPA" VINKOVCI ( udruga građana )
    
          Programski i financijski plan za 2013. godinu         
 Muška pjevačka grupa "Lipa" Vinkovci osnovana je 1984. godine i od tada neprekidno djeluje do danas nastupajući u svim prigodama u gradu i ostalim mjestima županije, te u mnogim mjestima u Hrvatskoj i u inozemstvu.      
               Grupa njeguje višeglasno pjevanje od folklornih pjesama sa našeg područja do opernih arija, nastojeći dostojno prezentirati svoj kraj.     
               Grupa djeluje na amaterskim osnovama u prostorijama gradskog Crvenog križa, tako da nema velikih troškova, pa prikupljena sredstva od donatora koristi za naknadu voditelju, nabavku opreme, ozvučenje za nastupe,  te troškove putovanja ako su nastupi izvan Vinkovaca.

Grad Vinkovci će sufinancirati rad i nastupe ukupno sa  10.000,00 kuna.   
    
MJEŠOVITI PJEVAČKI ZBOR «CHORUS CIBALAE» VINKOVCI
    
              Grad Vinkovci će sufinancirati rad i nastupe ukupno sa  5.000,00 kuna

PLESNA UDRUGA «VINKOVAČKE MAŽORETKINJE»

              Grad Vinkovci će sufinancirati rad i nastupe ukupno sa 10.000,00 kuna

KUD ŠUMARI VINKOVCI ( udruga građana )

          Programski i financijski plan za 2013. godinu.         
                 KUD Šumari iz Vinkovaca već godinama uspješno nastupaju i reprezentativno predstavljaju prvenstveno pjesme, običaje i plesove Slavonije, ali zahvaljujući nekoliko stotina originalnih nošnji iz pojedinih krajeva s ljubavlju njeguju i uvrštavaju u svoj program i folklorno naslijeđe cijelog hrvatskog naroda. Društvo danas broji 300 aktivnih članova, a podijeljeni su u slijedeće ansamble:  folklorni ansambl, dječji folklorni ansambl, tamburaški orkestar sa solistima i stari tamburaši.
  
 Grad Vinkovci će sufinancirati djelovanje društva sa  30.000,00 kuna

FOLKLORNI ANSAMBL "LISINSKI" ( udruga građana )

           Programski i financijski plan za 2013. god.
  
           FA "Lisinski" promiče folklor s oko 150 članova i to u sljedećim sekcijama:
          - mlađa dječja folklorna sekcija  7 – 12 godina          
          - starija dječja folklorna sekcija  12 – 15 godina               
- mlada tamburaška grupa     
- prva postava KUD-a 15 – 40 godina       
   Grad Vinkovci će sufinancirati djelovanje FA "Lisinski" sa  50.000,00 kuna

ŽKUD «RELJKOVIĆ» VINKOVCI ( udruga građana ) 
              Grad Vinkovci će pomoći djelovanje društva sa 5.000,00 kuna.
                  
KUD «TKANICA « VINKOVCI ( udruga građana )           
              Grad Vinkovci će pomoći djelovanje društva sa 5.000,00 kuna.   
 
KUD «TAMBURICA « VINKOVCI ( udruga građana )             
              Grad Vinkovci će pomoći djelovanje društva sa 5.000,00 kuna.   

KUD «LJESKOVAC« VINKOVCI ( udruga građana )        
              Grad Vinkovci će pomoći djelovanje društva sa  5.000,00 kuna.
  
KUD GRADSKE UDRUGE UMIROVLJENIKA VINKOVCI        
              Grad Vinkovci će pomoći djelovanje društva sa  5.000,00 kuna.

KUD «IZVOR« VINKOVCI ( udruga građana )             
              Grad Vinkovci će pomoći djelovanje društva sa  5.000,00 kuna.

UDRUGA «ETHNO GOLUBICA» VINKOVCI
              Grad Vinkovci će pomoći rad društva sa             5.000,00 kuna.

KULTURNO DRUŠTVO RUSINA I UKRAJINACA VINKOVCI (udruga građana )          
              Grad Vinkovci će pomoći djelovanje društva  sa 5.000,00 kuna.
 
HRVATSKA ŽENA VINKOVCI ( udruga građana )      
              U svom programu rada udruga je istakla postavljanje slika s kolonije, sudjelovanje na Sajmu zdravlja, Vinkovačkim jesenima, tribine, rad s mladeži u radionicama te izdavačka djelatnost.

              Grad Vinkovci će pomoći sa                              15.000,00 kuna

UDRUGA ŽENA «IVANČICA» ( udruga građana )
               Grad Vinkovci će pomoći u iznosu                   5.000,00 kuna
VINKOVAČKI ŠOKAČKI RODOVI VINKOVCI ( udruga građana )      
              Grad Vinkovci će pomoći u iznosu                   5.000,00 kuna

HRVATSKI SOKOL POVIJESNO I ŠPORTSKO DRUŠTVO VINKOVCI
              Grad Vinkovci će sufinancirati rad i aktivnosti društva sa 25.000,00 kuna

ŠPORTSKO PLESNA UDRUGA «TWIST» VINKOVCI       
              Grad Vinkovci će pomoći u iznosu                       3.000,00 kuna

BALETNI STUDIO «SJAJ» VINKOVCI
              Grad Vinkovci će pomoći u iznosu                       3.000,00 kuna

UDRUGA  MLADIH PLESAČA D & M       
              Grad Vinkovci će pomoći u iznosu                       3.000,00 kuna

ZAGONETAČKO DRUŠTVO VINKOVCI ( udruga građana       
              Grad Vinkovci će pomoći u iznosu                      5.000,00 kuna

DAGIT VINKOVCI     
              Grad Vinkovci će pomoći u iznosu                   10.000,00 kuna

UDRUGA GRAĐANA «BARUTANA» VINKOVCI      
              Grad Vinkovci će pomoći u iznosu                    5.000,00 kuna

UDRUGA ŠKRINJICA VINKOVCI       
                 Grad Vinkovci će pomoći u iznosu                  3.000,00 kuna

HRVATSKO FILATELISTIČKO DRUŠTVO VINKOVCI     
             Grad Vinkovci će pomoći u iznosu                      5.000,00 kuna

UDRUGA LJUBITELJA FILMA «RARE» VINKOVCI     
              Grad Vinkovci će sufinancirati festival dokumentarnog rock film DORF sa  10.000,00 kuna

GRAĐANSKO DRUŠTVO «MOJI VINKOVCI»
               -  izdavanje časopisa «Moji Vinkovci» sa              5.000,00 kuna

SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO «PROSVJETA» PODODBOR MIRKOVCI
                Grad Vinkovci će pomoći u iznosu                      3.000,00 kuna

 HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO «DIROV BRIJEG»
              Grad Vinkovci će pomoći rad društva sa                  5.000,00 kuna
             
ASTRONOMSKO DRUŠTVO «OTON KUČERA»
              Grad Vinkovci će pomoći rad društva sa                   5.000,00 kuna

SRPSKA PRAVOSLAVNA PAROHIJA U GRADU
                 -  pomoć za izdavanje časopisa                               3.000,00 kuna

UDRUGA HIP-HOP VINKOVCI
              Grad Vinkovci će pomoći u iznosu                            3.000,00 kuna

PLESNA RADIONICA  MA @ KO
                 Grad Vinkovci će pomoći u iznosu                          3.000,00 kuna

MAĐARSKO KUD VINKOVCI
                  Grad Vinkovci će pomoći u iznosu                         5.000,00 kuna

OLDTIMER KLUB «STARI SJAJ» VINKOVCI
                  Grad Vinkovci će pomoći u iznosu                         5.000,00 kuna

KERAMIČKA UDRUGA  «NOVI ART» VINKOVCI
                Grad Vinkovci će pomoći u iznosu                           3.000,00 kuna

III. TRGOVAČKA DRUŠTVA     
       
KAZALIŠNA AGENCIJA "ASSER SAVUS" VINKOVCI (trgovačko društvo)        
          Programski i financijski plan za 2013. godinu.         
               Program "20. Festival Glumca" održat će u vremenu od 10. do 19. svibnja u svim gradovima Županije.  Na 20. festivalu glumca, središnjoj manifestaciji hrvatskog glumišta u Vinkovcima će se odigrati 9 festivalskih predstava i dvije predstave za djecu i mladež.
  
              Grad Vinkovci će dvoranu Kazališta besplatno ustupiti za «Festival Glumca».
              Grad Vinkovci osigurava i 25.000,00 kuna za  «Festival glumca» 

KAZALIŠNA AGENCIJA "ASSER SAVUS" VINKOVCI (trgovačko društvo)    
               Lutkarsko proljeće održat će se u vremenu od 18. do 23. ožujka 2013. godine.
              Grad Vinkovci će otkupiti ulaznice za 18. Lutkarsko proljeće u iznosu od 10.000,00 kuna
            
KULTURNI CENTAR GATALINKA VINKOVCI

               Grad Vinkovci će pomoći u realizaciji programa sa  15.000,00 kuna, 

SN PRIVLAČICA Vinkovci (trgovačko društvo)

             Grad Vinkovci će sufinancirati Dane Josipa i Ivana Kozarca u ukupnom iznosu od  15.000,00 kuna. U tom iznosu je i nagrada koja se dodjeljuje.


IV. OSTALI PROGRAMI

    - FOTO KLUB                                                                      25.000,00 kuna
    - RADIO  KLUB                                                                     7.000,00 kuna
    - POKLADNI KARNEVAL                                                 30.000,00 kuna
    - VLADIMIR BAKARIĆ – ROK MARINFEST                10.000,00 kuna
   - KONJOGOJSKA  UDRUGA «DORAT»                            3.000,00 kuna
   - SILVESTAR KOLBAS                                                         5.000,00 kuna

 

JAVNE POTREBE U KULTURI GRADA VINKOVACA ZA 2013. GODINU

O P Ć A  R E K A P I T U L A C I J A


1. USTANOVE KULTURE                                                       537.500,00 kuna    
2. UDRUGE GRAĐANA                                                          417.000,00 kuna   
3. TRGOVAČKA DRUŠTVA                                                    65.000,00 kuna
4. OSTALI PROGRAMI                                                             80.000,00 kuna

UKUPNO:                                                                               1.099.500,00 kuna

                                                               Članak 3.         
               Sredstva za financiranje javnih potreba iz Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Vinkovaca za 2013. god. 
        
                                                               Članak 4.        
               Ovaj program stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku", a primjenjuje se od 01. siječnja 2013. god


PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Senko Bošnjak, dipl. oec., v. r.
Za točnost:
TAJNIK GRADSKOG VIJEĆA
Zlatko Dovhanj, dipl. iur. 

Ostale vijesti

Subota, 23.06.2018

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje troškova cijepljenja i mikročipiranja pasa na području grada Vinkovaca za 2018. godinu

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje troškova cijepljenja i mikročipiranja pasa na području grada Vinkovaca za 2018. godinu

Četvrtak, 21.06.2018

Obavijest za javnost o Odluci o izradi 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca

Obavijest za javnost o Odluci o izradi 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca

Petak, 15.06.2018

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Petak, 15.06.2018

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija